Motie D66 en PvdA-GL: Geen plaats voor racisme en discriminatie in Vught

De laatste vergadering van de Vughtse raad voor het zomerreces werd afgesloten met discussies over 4 moties ‘vreemd aan de orde van de dag’. Een daarvan was een motie van PvdA-GL en D66 waarin wordt uitgesproken dat er in Vught géén plaats is voor racisme en discriminatie.

In de motie wordt het college gevraagd om de tekst van artikel 1 van de grondwet zichtbaar te maken in de hal van het Vughtse gemeentehuis en ook op andere wijze in de publieke ruimte en in de media regelmatig aandacht te besteden aan het voorkómen van racisme en discriminatie; met voorrang te gaan werken aan een nieuw diversiteit- en antidiscriminatiebeleid in Vught en daarbij de verordening die momenteel geldig is in Helvoirt te betrekken en om in het eerste kwartaal 2021 voorstellen voor een dergelijk beleid aan de nieuwe gemeenteraad voor te leggen. Lucas Middelhoff (PvdA-GL) legde uit dat ook in Vught die aandacht voor racisme en discriminatie nodig is, omdat uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat 27% van de Nederlanders discriminatie ervaart o.a. op de arbeids- en woningmarkt en in het onderwijs, terwijl ook Mark Rutte in een persconferentie discriminatie heeft benoemd als ‘een systemisch probleem’.

Nieuw beleid
Artikel 1 van de grondwet luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’
Alle fracties waren het erover eens dat het goed is dat er een nieuw diversiteit- en antidiscriminatiebeleid wordt geformuleerd. Immers het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft recent een praktische Handreiking Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten uitgebracht en de anti-discriminatieverordening in Vught dateert uit 2010. Maar de meningen waren verdeeld over de vraag of het zinvol is om artikel 1 in de hal van het gemeentehuis zichtbaar te maken. Er werd hoofdelijk gestemd en daarbij staakten de stemmen. Er waren 18 raadsleden aanwezig en daarvan stemden er tijdens de hoofdelijke stemming 9 voor de motie en 9 tegen. Dat betekent volgens het reglement van de Vughtse raad dat er in de raadsvergadering van 17 september opnieuw over het voorstel gestemd zal moeten worden.

Kijk ook bij

Vught werkt aan Transitievisie Warmte

Iedere gemeente moet voor 1 januari 2022 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld hebben. In een …