Motie CDA en SP: Stop de verhuurderheffing

De SP en het CDA dienden in de raadsvergadering van 11 juni een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in, waarin het Vughtse college verzocht wordt bij de minister kenbaar te maken dat de gemeente Vught van mening is dat de regering een einde moet maken aan de verhuurderheffing die de wooncorporaties moeten betalen en dat de vrijgekomen gelden ingezet kunnen worden voor verduurzaming van de woningbouw.

Volgens CDA en SP heeft de financiële bijdrage van huurders van sociale huurwoningen – de verhuurderheffing – tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor in het rapport ‘Effecten van de verhuurderheffing op het wonen in Nederland’. De effecten van de heffing op de huurmarkt blijken negatief te zijn. De investeringen in nieuwbouw zijn ongeveer gehalveerd. De heffing zorgt voor een prikkel tot liberalisatie en verkoop en daarmee tot een steeds kleiner aanbod van betaalbare sociale huurwoningen.

Onderzoek
De onderzoeksbureaus concluderen dat sinds de invoering van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties, de verhuurderheffing en de ATAD, de woningcorporaties zwaarder worden belast dan andere soorten verhuurders. Het financieel voordeel dat de corporaties hebben met de borging van leningen weegt niet op tegen de extra heffingen. De corporaties worden door het huidige fiscale beleid van de overheid achtergesteld, terwijl zij juist méér moeten bouwen.
Het onderzoek is verricht in opdracht van VNG, Woonbond en Aedes. Zij zeggen het onbegrijpelijk te vinden dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing terwijl steeds meer gezinnen met smart op een betaalbare huurwoning zitten te wachten. Sinds 2013 betalen verhuurders deze belasting over sociale huurwoningen. De verhuurderheffing is nu 1,7 miljard euro per jaar en wordt jaarlijks verhoogd. Zo’n 95 procent van de heffing wordt betaald door woningcorporaties.
De indieners van de motie constateerden dat de wachttijd voor een sociale huurwoning nu al de pan uitrijst en nog steeds oploopt; er sinds de invoering van de verhuurderheffing ruim 100.000 sociale huurwoningen minder zijn gebouwd; de verhuurderheffing en andere belastingmaatregelen ervoor zorgen dat jaarlijks ongeveer vier maanden huur van elke sociale huurwoning rechtstreeks naar de schatkist gaan, zonder dat dit geld terugkomt in de sociale huursector; dit een directe belemmering is voor de investeringsmogelijkheden van de corporaties om extra sociale huurwoningen te bouwen en de bestaande voorraad te verduurzamen; de minister in 2020 een evaluatie van de verhuurderheffing heeft toegezegd aan de Tweede Kamer en dat de met de minister gesloten Woondeal de aanpassing van de verhuurderheffing is genoemd als één van de instrumenten om de bouw van sociale huurwoningen te versnellen.

Aangenomen
VVD en D66 hadden geen behoefte aan de motie. Fons Potters(D66) vond dat het ging om een landelijk verhaal en wilde de motie daarom niet steunen. Hij was het wel eens met de strekking en daarom zal de Vughtse fractie de kwestie wel aankaarten binnen D66. Lucas Middelhoff (PvdA-GL) gaf aan dat Vught als gemeente niet veel te zeggen heeft over de verhuurdersheffing, maar ondanks dat de PvdA destijds mede aan de basis van dit beleid heeft gestaan, wilde hij de motie toch steunen. Hij was het met de indieners eens dat de nieuwbouw en verduurzaming van sociale woningen te lijden heeft van de heffing en daar kan wat hem betreft nog aan toegevoegd worden dat de maatschappelijke rol van de woningbouwcorporaties ernstig wordt beperkt. Michiel Versteeg (Gemeentebelangen) wees erop dat zijn partij doorgaans huiverig staat tegenover moties met een landelijk karakter, maar in dit geval wilde hij een uitzondering maken omdat de verhuurdersheffing ontzettend vervelend is en afbreuk doet aan de activiteiten van de woningbouwstichting in Vught. Wethouder Peter Pennings was graag bereid een signaal af te geven richting Den Haag, omdat hij weet hoe de heffing knelt bij de Charlotte van Beuningenstichting. De motie kon dus rekenen op een ruime meerderheid.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …