Meerderheid Vughtse raad heeft géén behoefte aan nieuwe cultuurnota

In de commissievergadering van 25 januari sprak de Vughtse politiek, op initiatief van D66, opiniërend over de noodzaak om, voorafgaand aan de actualisering van het uitvoeringsbeleid van de cultuurnota, met een cultuurvisie op de lange termijn te komen. In een raadsinformatiebrief heeft het Vughtse college een analyse gemaakt van de cultuurnota 2020-2023. De conclusie was dat Vught de laatste jaren goed uit de voeten kon met deze cultuurnota en dat er geen reden is de visie te herzien. Dat zou ook zijn gebleken tijdens gesprekken met het culturele veld.

Voor de fractie van D66 is dit echter geen uitgemaakte zaak. Volgens D66 ontbreekt het juist aan een cultuurvisie op lange termijn en is het beleid daardoor vormgegeven zonder een duidelijke basis. Gesprekken met het culturele veld geven de fractie juist de indruk dat hieraan grote behoefte is. D66 vindt het daarom van groot belang dat de gemeenteraad in elk geval in staat wordt gesteld haar visie op cultuur aan het college mee te geven en eventueel uit te dagen met een duidelijke cultuurvisie te komen voordat het uitvoeringsbeleid wordt geactualiseerd, zeker ook met het oog op de discussie over het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum.

D66 kreeg bijval van Ans Beijens (CDA). Zij constateerde dat cultuur een steeds grotere plaats inneemt in de samenleving en dat het belang wordt onderstreept door overheidsbeleid en zelfs door het Koningshuis. Ze vond dat het niet nodig was nog eens uit te leggen waarom cultuur belangrijk is. “Dat staat 25 keer in de cultuurnota.” Beijens had wel behoefte aan een evaluatie van het gevoerde beleid en wees ook op het belang van een visie voor de komende 10-15 jaar. Zij hield eveneens een pleidooi voor het uitbreiden van de capaciteit van Plaza Cultura, dat met de bezetting van 1 fte veel goed werk doet.

Volgens Ayah Yacoub (SP) ontbreekt het in Vught aan een goed gedragen visie op het cultuurbeleid in Vught. Ze pleitte daarom voor een extra participatietraject; een sessie met 30 partijen uit het culturele veld is volgens haar niet voldoende. Zeker niet om te komen tot een goede basis voor samenwerking.

Tevreden met update
De 3 coalitiepartijen PvdA-GL, GB en VVD waren wel tevreden met de update van de cultuurnota via de raadsinformatiebrief van het college. Ton van der Vossen vond de gekozen weg uitstekend. “Het biedt de raad de mogelijkheid het onderwerp op de agenda te zetten.” Zijn partij kan zich goed vinden in de uitgangspunten van de huidige cultuurnota en heeft geen behoefte aan een nieuwe langetermijnvisie. “We kunnen onze energie beter stoppen in het nieuwe uitvoeringsprogramma tot 2027.”

Nathalie Pullens (VVD) vertelde dat ook haar fractie het eens is met de aangekondigde update van het huidige beleid en het voornemen van het college om zich te focussen op het uitvoeringsprogramma. Ze constateerde dat de schriftelijke bijdrage, die MDM aan de discussie had geleverd, prima meegenomen kan worden in dit programma.

Eddy van Doorn (GB) vertelde dat zijn fractie geen behoefte heeft aan een nieuwe cultuurnota. Hij wees erop dat de nota 20-23 uitgebreid is geanalyseerd op de actualiteit van vandaag. Hier valt uit op te maken dat het cultuurbeleid in Vught breed inzetbaar is en dat dit ook steeds meer gebeurt. Hij was heel tevreden over wat er allemaal te doen is op cultureel gebied in Vught. Hij constateerde ook dat Plaza Cultura daarin een belangrijke rol speelt. “We moeten misschien nog beter luisteren naar mensen die er verstand van hebben.” Van Doorn had onlangs nog een gesprek gehad met Plaza Cultura, maar daarin was de wens naar uitbreiding van de capaciteit niet naar voren gekomen.

Overigens staan diverse fracties niet onwelwillend tegenover uitbreiding van de fte’s bij Plaza. Ton van der Vossen (PvdA-GL): “Als er bij Plaza Cultura meer inzet nodig is dan kunnen we daar, bij de behandeling van de volgende Kadernota, op terugkomen.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …