Meer ongelijkvloerse kruisingen in N65?

Tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 12 april werden de Vughtse raadsleden bijgepraat over de ontwikkelingen rond het verdiepte spoor en de N65 en de Vughtse regeling. Wat de N65 betreft werd bevestigd dat uit nieuwe berekeningen blijkt dat er mogelijk met het beschikbare budget meer gedaan kan worden dan vooraf was voorzien. Er zijn 3 opties om dat geld te besteden: ongelijkvloerse kruising bij de Boslaan, ongelijkvloerse kruising in Helvoirt of een halfverdiepte ligging van de N65 binnen de bebouwde kom van Vught.

Het is nog niet duidelijk of er één of meerdere opties gerealiseerd kunnen worden. Dat heeft o.a. te maken met onzekerheid over btw-compensatie, het al dan niet aanleggen van een bypass en de vraag of de opdrachtgevers – Provincie, Rijk en gemeente – eventueel extra geld beschikbaar willen stellen. Tot 2021 gaat het vooral om plannen maken, daarna starten de fysieke werkzaamheden die voor het spoor tot 2026 zullen duren. De aparte unit Infra die binnen de gemeente actief is, richt zich er in de periode tot het voorjaar 2019 op om verbeteringen voor elkaar te krijgen. Met stip op 1 staat het terugdringen van overlast op het gebied van geluid en trillingen. Een ander punt is het zoveel mogelijk proberen bouwoverlast te voorkomen of te beperken. Dit kan o.a. door daarvoor bij de aanbesteding voorwaarden op te nemen. Ook wordt bekeken of het mogelijk of verstandig is om de onderdoorgangen bij de Loonsebaan en de Wolfskamerweg vooraf te realiseren. De gemeente gaat proberen bij de landschappelijke inrichting de regie in handen te krijgen. Daarnaast is duidelijk geworden dat er nog stappen gezet moeten worden op het gebied van de waterhuishouding. De aanleg van de bak voor het spoor heeft invloed op het grondwater en waterberging. De indruk is dat er nu bij de plannen voor het spoor onvoldoende rekening is gehouden met de zware buien die in de toekomst verwacht worden. De waterschappen hebben daarover ook grote twijfels.

Vughtse regeling
Voor het vangnet dat door de ‘Vughtse regeling’ is gecreëerd voor mensen die om een of andere reden moeten verkassen komen de bewoners van 1100 woningen in aanmerking. De raadsleden werden opgeroepen de signalen die hen bereiken over de werking van de regeling, zo snel mogelijk te delen met degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Ook kregen de raadsleden mee dat het belangrijk is om knelpunten voor Vught en de bewoners onder de aandacht te brengen van hun vertegenwoordigers in Provinciale staten en de Tweede Kamer.

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …