Meedenken over nieuwbouw basisscholen in Vught-Noord

De exorbitante groei van basisschool De Koningslinde in het Stadhouderspark dwingt het Vughtse gemeentebestuur om de situatie rond Kindcentrum Het Kwartier, waarin gevestigd zijn de basisscholen Het Molenven en De Koningslinde en Kinderopvang Partou, te heroverwegen. In overleg met de stakeholders wil het college komen tot een keuze uit drie scenario’s: 1. permanente uitbreiding van De Koningslinde op locatie; 2. nieuwbouw voor Het Molenven op locatie, zodat ruimte in Het Kwartier vrijkomt voor De Koningslinde; 3. nieuwbouw van Het Molenven in de nabije omgeving.

In 2016 zijn voor De Koningslinde tijdelijke noodunits geplaatst. Door onverwachte groei van het leerlingenaantal van deze openbare basisschool moesten er in 2019 en 2020 twee lagen noodunits als tijdelijke onderwijsvoorziening worden bijgebouwd, met de bedoeling dat dit voor vijf jaar toereikend zou zijn. De huidige prognoses wijzen uit dat de school deze omvang voor langere tijd zal blijven behouden en daarom voor permanente huisvesting in aanmerking komt. De twee schoolbesturen hebben aangegeven dat zij de samenwerking binnen Het Kwartier niet willen voortzetten en kiezen voor een fysieke scheiding van beide scholen. Daar komt bij dat, door de groei van het aantal leerlingen op de basisschool, ook de ruimtebehoefte van kinderopvang Partou is toegenomen. De gemeente heeft besloten de gehele problematiek rond het Kindcentrum te onderzoeken omdat door de toename van het aantal leerlingen ook de verkeersdruk in het gebied sterk is toegenomen, terwijl de toekomstige nieuwbouw ook een blijvende impact zal hebben op de groene omgeving. Gezien de complexiteit van de zaak is besloten het onderzoek als businesscase op te nemen in het uitvoeringsplan van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Vughtse onderwijs.

Participatie
In een afwegingsmatrix is een opsomming gemaakt van de aspecten die in alle drie de scenario’s een belangrijke rol spelen. De matrix is bedoeld om zowel een inhoudelijke als een financiële afweging te kunnen maken bij een keuze voor het uiteindelijke scenario. Naast de kosten voor de uitbreiding van de onderwijsvoorziening zijn er nog andere aspecten die mogelijk grote financiële gevolgen kunnen hebben, zoals b.v. de verkeersveiligheid. In een raadsinformatiebrief van 21 december laat het college weten dat er in de eerste drie kwartalen van 2022 een participatietraject moet worden doorlopen om erachter te komen welk scenario kan rekenen op het meeste draagvlak bij de stakeholders en de publieksgroepen. Als stakeholders worden genoemd: de betrokken schoolbesturen, directeuren en MR-leden van de basisscholen en de directie van Partou. Bij de publieksgroepen gaat het om: de direct aanwonenden van de beoogde locaties (straal 100 meter), bestuur PH, Bestuur Jeugd Aktief, ouders van de kinderen die gebruikmaken van het Kindcentrum, eigenaren en gebruikers van het Klokgebouw en het koepelgebouw nabij Het Kwartier, bestuur van woonstichting Charlotte van Beuningen en belangenorganisaties op het gebied van natuurbescherming.

Participatie start in januari
Het is de bedoeling dat de drie scenario’s in januari gelijktijdig aan de gemeenteraad en alle stakeholders bekend gemaakt worden. Daarna zullen in de laatste week van januari 2022 inloopuren in Het Kwartier of een digitale inloop worden gehouden. Publieksgroepen krijgen ook de kans te reageren via het participatieplatform: wijinvught.nl. Volgens het IHP zou de realisatie van het project van start kunnen gaan in het tweede kwartaal van 2023. Bij vertraging van de procedure zal dat minstens een halfjaar later worden.

Kijk ook bij

Fototentoonstelling JBZ Boxtel

Nog tot 6 september is er in de gangen en wachtkamers van de polikliniek van …