Manifest ‘Draag bij aan de noodzakelijke transformatie in de ouderenzorg’

Ingezonden mededeling

Wij, ouderenzorgorganisatie in Brabant …

1. … houden zorg beschikbaar voor de meest kwetsbare ouderen van Brabant vanuit een demografisch complexe situatie (groei volume ouderen en afname arbeidskrachten). De bevolkingsopbouw verandert tussen 2023 en 2033: de groep 75+’ers groeit relatief sterk, waardoor er druk komt op de beroepsbevolking. De vraag naar ouderzorg verdubbelt de komende jaren (indicatie verpleeghuiszorg gaat bij gelijk beleid van 76.000 naar 165.000 in 2040 en alleen al in Brabant wordt een tekort van 8.000 medewerkers in de ouderenzorg verwacht (ROAZ beeld). Dit betekent dat de ouderenzorg anders moet gaan werken om zorg beschikbaar te houden voor de meest kwetsbaren ouderen.

2. … zijn mede verantwoordelijk voor de noodzakelijke veranderingen om de zorg toegankelijk, duurzaam en betaalbaar te houden. Wij werken verder aan de transformatie in de zorg door keuzes te maken wie welke zorg waar ontvangt. We werken intensief samen in de keten met huisarts en ziekenhuis om dit te realiseren.

3. … onderschrijven de recente akkoorden zoals WOZO IZA en werken aan Zelf, Thuis en Technologie. De norm wordt om zo lang mogelijk actief te blijven, thuis te blijven wonen en ondersteuning (zoveel mogelijk zelfstandig) te organiseren. Zorgdomotica en zorgtechnologie worden vanzelfsprekend ingezet. We zetten de schaarser wordende professional of het schaarse verpleeghuisbed alleen in wanneer het echt nodig is.

4. … zien de noodzaak om binnen de zorgverlening cliënten, familie en mantelzorgers te faciliteren bij de taken en verantwoordelijkheden in de zorg. Noodzakelijke zorg wordt professioneel bepaald. De cliënt is, samen met zijn naasten, eigenaar van de kwaliteit van zijn leven.

5. … zijn aanjager van de maatschappelijke dialoog over de noodzakelijke veranderingen in de ouderenzorg. We creëren bewustzijn voor deze verandering en motiveren alle generaties in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om solidariteit tussen generaties te bevorderen.

Dat betekent dat …

6. … de zorgorganisaties ruimte, tijd en financiering moeten krijgen die passend is bij deze opgave. Voldoende om innovatie en verandering mogelijk te maken en scherp aan de wind te varen. Dit in een passend tijdsbestek om deze transformatie mogelijk te maken. Dit betekent ander beleid dan wat er nu voorligt. We worden geconfronteerd met de aangekondigde maatregelen voor 2024-2026 met een macrokorting, te beperkte compensatie voor cao en indexatie van inflatie, daling van de vergoeding voor huisvesting en inrichting én een algemene beperking van het richttarief naar 95,5%. Deze opeenstapeling van maatregelen maakt dat de ouderenzorgorganisaties in Brabant collectief in de rode cijfers terecht gaan komen Dit vertraagt het transformatieproces en geeft onrust.

7. … de sector aantrekkelijk moet blijven voor (toekomstige)medewerkers met moderne arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden. We zullen keihard moeten werken om medewerkers te behouden en de sector aantrekkelijk te houden om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.

8. … u zelf samen met uw omgeving vorm moet geven aan en eigenaarschap heeft over de laatste levensfase, waarbij zorgaanbieders er zijn wanneer het echt nodig is om (tijdelijk) zorg te verlenen. U heeft de regie. Zorg wordt alleen gebruikt wanneer dat noodzakelijk is. Vanuit hun professie beoordelen zorgaanbieders wanneer het echt nodig is om zorg te verlenen.

9. … de overheid en de koepels (ZiN V&VN, VERENSO, ACTIZ) belemmerende (kwaliteits)kaders en bureaucratie moeten afschaffen. Denk aan het vereenvoudigen van financiering over de domeinen (Wlz Zvw, Wmo) heen en het stimuleren van regionale samenwerking.

10. … de politieke wil er moet zijn en er keuzes gemaakt moeten worden om de maatschappij ervan bewust te maken dat deze transformatie nodig en onvermijdelijk is. De ouderenzorg moet dan ook topprioriteit zijn. We worden anders zeker ingehaald door de demografie met een crisis tot gevolg.

Samen blijven we in volle vaart vooruitgaan, zodat we blijven instaan voor goede en betaalbare zorg!

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …