Maatregelen om wachttijden huishoudelijke hulp te beperken

Voor de commissievergadering van donderdag 12 januari hadden de Vughtse raadsleden een brief van een Vughtenaar op de agenda laten zetten waarin die klaagt over de bejegening van zijn moeder van 85 in contacten met de gemeente Vught over het aanvragen van huishoudelijke hulp en een traplift in het kader van de Wmo.

Toen de briefschrijver zelf, na een ziekenhuisopname van zijn moeder, navraag ging doen, had hij te horen gekregen dat voor hulp bij het huishouden minimaal gerekend moest worden op een wachttijd van 1 jaar en voor een traplift van minimaal 6 maanden. Wethouder Toine van de Ven gaf aan dat, als de in de brief beschreven behandeling door ‘Wegwijs+’ klopt, dit niet de manier is waarop de gemeente met haar inwoners wil omgaan. Hij adviseerde, als het gaat om een onheuse behandeling door een medewerker van de gemeente, een officiële klacht in te dienen. Als een inwoner het niet eens is met de inhoud van een regeling kan een bezwaar of beroep worden ingediend. (Hoe e.e.a. in z’n werk gaat is te vinden op: vught.nl/organisatie.) Hij benadrukte dat de medewerkers van Wegwijs+ doorgaans goed werk leveren, maar wees er daarnaast op dat ze ook onder druk staan omdat ze soms een vervelende boodschap moeten brengen. Van de Ven erkende dat er op het gebied van de Wmo problemen zijn op het gebied van de huishoudelijke hulp, dat heeft de gemeente ook naar de burgers gecommuniceerd. Als een aanvraag wordt gedaan, volgt er altijd een keukentafelgesprek en wordt een indicatie afgegeven. Daar zit het probleem niet. Dat zit in het verzilveren van de indicatie. Daarvoor geldt vaak een wachttijd van 6 tot 12 maanden.”

Oorzaken
De wethouder noemde 3 oorzaken voor de wachtlijst. De toenemende vergrijzing. De toename van het aantal aanvragen door het vervallen van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de huishoudelijke hulp waardoor die nu voor iedereen 19 euro per maand bedraagt. En het tekort aan personeel bij de zorgverleners. Dat geldt volgens de wethouder trouwens voor de hele zorg, want het gaat niet om schoonmakers, maar om zorgmedewerkers. Van de Ven legde uit dat de gemeente in feite werkt met 3 wachtlijsten. Een van mensen die al hulp kregen, maar van wie die is weggevallen doordat hun ‘hulp’ is gestopt of een andere baan heeft gevonden. Een van aanvragen waarbij spoed is geboden en een van andere nieuwe aanvragen. Hierbij is wel sprake van wachttijden van 6 tot 12 maanden. Hij wees er ook op dat oplopende wachttijden niet alleen een Vughts probleem is; veel gemeenten kampen ermee.

Maatregelen
De wethouder vertelde ook dat de gemeente maatregelen heeft genomen om de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Zo wordt geprobeerd de huishoudelijk hulp te spreiden waardoor meer mensen een beetje geholpen kunnen worden. Ook wordt gestreefd naar een gebiedsgerichte aanpak. De huishoudelijke hulpen zijn dan minder tijd kwijt om van het ene naar het andere adres te rijden. Dit is echter niet afdwingbaar, omdat iedereen keuzevrijheid heeft. Verder wordt de aanvragers erop gewezen dat het mogelijk is zelf hulp te regelen, als die in hun netwerk beschikbaar is. Deze hulp kan betaald worden via een PGB, tenminste, als de aanvrager zo’n budget kan beheren. Ook is besloten voorlopig te stoppen met het aanbod van uren voor een z.g. ‘grote schoonmaak’ tot iedereen weer reguliere hulp krijgt. Verder probeert de gemeente, o.a. samen met de WSD, nieuwe mensen te begeleiden naar werk in de zorg. Dat is in enkele gevallen gelukt. De mogelijkheid om als gemeente zelf een inkomenstoets voor huishoudelijke hulp in te stellen is wél bekeken, maar uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat dit juridisch niet haalbaar is. Van de Ven verwacht dat pas in 2025, als de eigen bijdrage weer afhankelijk wordt van het inkomen, het aantal aanvragen zal teruglopen.

Traplift
Als het om de aanvraag van trapliften gaat, is er volgens de wethouder geen sprake van een wachtlijst van 6 maanden. Als de indicatie is toegewezen, kan een lift snel geplaatst worden, als de benodigde onderdelen tenminste beschikbaar zijn.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …