Kritische Vughtenaren zorgen voor hogere kosten OZB-inning

In de raadsvergadering van 6 juli is de motie ‘Inning OZB’ van GB en VVD aangenomen. In de motie werd het college verzocht om de kosten van de inning van de OZB in Vught tegen het licht te houden. De overwegingen daarbij waren o.a. dat de kosten voor het heffen van OZB al jaren hoger zijn dan in vergelijkbare gemeenten en het aantal bezwaarschriften in Vught 50% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

In de raadsinformatiebrief naar aanleiding van het onderzoek wordt een aantal factoren genoemd die voor Vught van invloed zijn op de kosten van de WOZ. Genoemd worden dan: kritische en mondige burgers, relatief veel bijzondere vrijstaande luxe woningen, relatief veel variatie in ligging en bouwjaren, drukke spoortrajecten, autoweg (N65) en snelweg (A2) die van invloed zijn op de waardering en 3 grote objecten t.w. gevangenissencomplexen, defensie-objecten en zorginstellingen zoals Reinier van Arkel.

Het belang van de WOZ-waarde
Daarnaast wordt uit de doeken gedaan dat de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) een wettelijke taak van de gemeente is, die méér behelst dan het vaststellen van de WOZ-waarde als grondslag voor de heffing van de OZB in Vught. De WOZ-waarde wordt tevens gebruikt door o.a. Belastingdienst en Waterschappen voor de heffing van belastingen zoals de inkomsten- en waterschapsbelasting. Door het Rijk wordt de belastingcapaciteit van de gemeente (gebaseerd op de WOZ-waarde) gebruikt voor het bepalen van de eigen inkomstenmaatstaf in de Uitkering van het Gemeentefonds. De gemeente is bronhouder voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). Een basisregistratie is een bij wet aangewezen registratie met daarin gegevens van kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. De Waarderingskamer houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. Het belang van de WOZ-waarde is dus groot en brengt kosten en investeringen met zich mee om de kwaliteit te kunnen waarborgen en aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Kosten inning
Totale kosten van de OZB-innig waren in de jaren 2014, 2015 en 2016 resp. 531.00, 473.000 en 581.000 euro. Van deze bedragen ging in deze jaren 223.000, 194.000 en 193.000 euro naar overhead. Via de uitkering uit het gemeentefonds krijgt de gemeente jaarlijks een (fictieve) bijdrage van de afnemers van de WOZ-gegevens. Die wordt berekend op 100.000 euro. De nettokosten komen voor de drie jaren dan resp. uit op 208.000, 179.000 en 288.000 euro. De hoge kosten in 2016 hebben te maken met incidentele kosten die verband houden met de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

De afnemersbijdragen en de overhead worden van de totale kosten afgetrokken om tot de zuivere kosten van inning te komen. De overhead wordt in mindering gebracht omdat deze kosten niet direct voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de werkzaamheden in het kader van de WOZ/OZB. De overhead zou dus niet direct te beïnvloeden zijn vanuit de werkzaamheden voor de WOZ en OZB. Tot begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten vrij in de keuze welke kosten zij tot de overhead rekenen en de wijze waarop zij deze overhead aan de producten toerekenen. Welke kosten in Vught worden toegerekend aan de overhead staat niet in de RIB. Met ingang van 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording gewijzigd en wordt de overhead voortaan op een apart taakveld verantwoord. Gelijktijdig met deze wijziging is ook de definitie van overhead aangescherpt. Deze wetswijziging heeft tot doel de transparantie te vergroten en gemeenten onderling beter te kunnen vergelijken.

Dichter bij landelijk gemiddelde
Vught doet al enige jaren mee met de WOZ-benchmark om zo meer inzicht en grip te krijgen op de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Uit de benchmark blijkt o.a. dat de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ per object afnemen naarmate het aantal objecten toeneemt. Vught zit relatief laag in de klasse met ruim 12.000 objecten. Daarnaast heeft Vught relatief veel bijzondere woningen in het vrijstaande segment. De gemeente Vught heeft de afgelopen jaren kosten bespaard en de gemiddelde kosten per object zijn in 2016 nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. In Vught zijn de kosten 20,28 euro en het gemiddelde van de objectklasse is 19,86 euro. De kosten per object daalden de afgelopen jaren in Vught harder dan het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten. Het verschil met de benchmark is in 3 jaar teruggebracht van 3,14 euro naar 0,42 euro.

Bezwaarschriften
Het percentage bezwaarschriften ligt in Vught al jaren hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat percentage beweegt mee in de trend van de landelijke ontwikkelingen en geeft een dalende lijn te zien. Het percentage bezwaarschriften voor Vught schommelt sinds 2014 rond de 2%. Het landelijk percentage is 1,1 %. Het is, ook na overleg met de Waarderingskamer, voor het college niet exact te duiden waarom het percentage in Vught hoger is dan het landelijk gemiddelde. Het soort woningen, de ligging van Vught en de kritische/mondige Vughtse burger zijn wel elementen die daarbij mogelijk een rol spelen.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …