Krijgen we windmolens in Vught

De fractie van Gemeentebelangen stelde bij de commissiebehandeling van de begroting 2020 al voor om niet alléén te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden, maar ook te onderzoeken of het mogelijk is geld te genereren voor de gemeente bij de Regionale Energie Strategie (RES).

Bij de begrotingsbehandeling diende Siebren van der Zee mede namens D66, VVD en PvdA-GL een motie in waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van duurzame energie door b.v. zon of wind te verkennen; daarbij in gesprek te gaan met inwoners en belangenorganisaties om zoveel mogelijk draagvlak te creëren en ervoor te zorgen dat de rendementen van de opgewekte energie zoveel mogelijk ten gunste komen van de Vughtse gemeenschap.

N65
In de commissie had Van der Zee ook de mogelijkheid genoemd om te zorgen dat de N65 werd aangelegd als een klimaat neutrale weg, zoals b.v. de Weg van de toekomst bij Oss, de N329. Deze mogelijkheid werd echter niet in de motie genoemd omdat dan de bestemmingsplanprocedure, die al loopt, gewijzigd zou moeten worden. Wethouder Van Woesik vertelde dat er misschien nog wel mogelijkheden zijn om bij de aanbestedingsprocedure deze doelstelling te realiseren. De motie werd door de raad unaniem gesteund. De RES zal volgend jaar en begin 2021 gestalte moeten krijgen.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …