Jaarrekening 2020 gemeente Vught

Donderdag 1 juli behandelde de Vughtse politiek in commissieverband de jaarrekening 2020, de tussentijdse financiële rapportage van de eerste vier maanden van 2021 en de Kadernota, die een voorbereiding is op de begroting 2022. Bij de begroting 2020 werd, na aanpassingen, uitgegaan van een tekort van 308.000 euro, maar het uiteindelijk resultaat viel, zoals meestal, weer flink mee, met een overschot van 1.347.000 euro. Het overschot heeft voor een groot deel te maken met incidentele baten en het niet kunnen realiseren van enkele plannen. Normaal gaat het overschot naar de algemene reserve, nu wordt 1.268.000 toegevoegd aan de ‘reserve overhevelingen’ om de doorgeschoven plannen te kunnen betalen. Van het positieve resultaat op de laatste jaarrekening van de ‘oude’ gemeente Vught gaat dus maar 79.000 naar de algemene reserve.

Dion Meuwissen (D66) refereerde in zijn bijdrage aan de discussie over de jaarstukken aan het moeilijke jaar dat de inwoners en gemeente Vught achter de rug hebben. Een jaar waarin volgens RIVM-cijfers meer dan 1/10 van de bevolking positief getest is op Covid-19, een percentage dat in werkelijkheid nog veel hoger ligt. Een gezondheidscrisis die ook in Vught voor veel leed heeft gezorgd en die de zorg en het onderwijs zwaar heeft belast, terwijl veel ondernemers, verenigingen, zelfstandigen en de cultuursector met grote problemen te maken kregen. Meuwissen sprak zijn waardering uit voor de gemeentelijke organisatie die, ondanks moeilijke omstandigheden en de samenvoeging met Helvoirt, goed heeft gepresteerd. Bovendien was hij blij dat er ondanks alles een positief saldo uit was komen rollen en wees ook op het feit dat veel Wmo-cliënten hebben aangegeven heel tevreden te zijn over hun behandeling.

Italiaanse toestanden?
Martien Vromans (GB) was blij met de resultaten over 2020, die wijzen op een gezonde financiële situatie. Vromans verbaasde zich erover dat het huidige college, waarin CDA en D66 vertegenwoordigd zijn, in de toelichting op de jaarstukken spreken over een solide financiële situatie, terwijl deze partijen vorig jaar in aanloop naar de verkiezingen de financiële toestand bij de begrotingsbehandeling in november nog als dramatisch slecht beoordeelden, wat in de krant leidde tot koppen over ‘Italiaanse toestanden’ in Vught. Volgens Vromans stond Vught er dus echt niet slecht voor met een overschot van 79.000 euro op de jaarrekening en een vrij besteedbare reserve van 4 miljoen. Hij wees er ook op dat de jaarrekening 2020 van de voormalige gemeente Haaren met een positief saldo was afgesloten en dat Helvoirt met zijn stille reserves en eigen gronden een bijdrage levert aan de gezonde financiële positie van de gemeente Vught. Vromans vroeg het college om voortaan te komen met een overzichtelijke A4’tje waarop de financiële stand van zaken van de gemeente op begrijpelijke wijze voor de burgers inzichtelijk wordt gemaakt.
Ook Timmermans (VVD) deelde de mening dat Vught er met een overschot op de jaarrekening en een ruime algemene reserve, na zo’n heftig coronajaar, beter voor staat dat was verwacht. Hij maakte zich vooral zorgen over de IT-structuur en pleitte voor een onafhankelijk onderzoek om antwoord te krijgen op de vraag of de IT van de gemeente Vught bestand is tegen cyberaanvallen.

Hoe wordt jeugdzorg beleefd?
Nino de Lange (PvdA-GL) vindt dat een positief resultaat op de jaarrekening geen doel op zich is. Volgens hem gaat het erom hoeveel er van de ambities is waargemaakt. Zo was hij niet tevreden over het aantal betaalbare huur- en koopwoningen dat was gerealiseerd. Hij merkte verder op dat de vraag naar jeugdhulp veel groter was dan was begroot. Hij vroeg zich af of Vught wel de jeugdzorg heeft geleverd die nodig was en hoe de jeugdzorg in Vught wordt beleefd.

Ook in 2021 houdt Vught geld over

Uit de bestuursrapportage over de eerste 4 maanden van 2021 blijkt dat de gemeente Vught naar alle waarschijnlijkheid opnieuw geld gaat overhouden op de jaarrekening. Het tekort van 525.000 euro dat voor 2021 werd begroot is nu al veranderd in een overschot van bijna 975.000 euro. De positieve ontwikkeling heeft te maken met een voordeel van bijna 700.000 euro op het programma Meedoen. Lagere financieringslasten van 168.000 euro door achterblijvende uitgaven in het investeringsprogramma, door de lage rentestand en een voordeel op de uitkering uit het gemeentefonds van 801.000 euro (het saldo van een nadeel van 312.000 vanuit de december- en maartcirculaire, en een voordeel van 1.113.000 in de meicirculaire). Volgens Rutger Jans (CDA) toont de uitkomst van de tussentijdse rapportage maar weer eens aan hoe gemeenten gestuurd worden door ontwikkelingen waar ze géén vat op hebben. Wethouder Mark du Maine (o.a. Financiën) was het met Jans eens: “Heeft alles te maken met grillen uit Den Haag.” De wethouder zegde toe om te gaan kijken hoe de BURAP leesbaarder gemaakt kan worden.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …