Jaarrekening 2019: Vught houdt toch weer geld over

Uit de jaarrekening 2019 die de gemeente Vught heeft gepresenteerd, blijkt dat er ondanks de ‘strakke’ wijze van begroten toch weer een stevig overschot genoteerd kan worden. De begroting werd in november 2018 vastgesteld met een verwacht tekort van 86.000 euro, later in het jaar liep dat op naar een tekort van 387.000 euro, maar uiteindelijk kon het boekjaar worden afgesloten met een positief resultaat van 483.148 euro, terwijl in 2019 de onroerend goedbelasting zelfs niet werd geindiceerd. Ook kon in 2019 weer bijna 2 miljoen tussentijdse winst worden genomen op de grondexploitatie.

Het positieve resultaat is tot standgekomen ondanks een tegenvaller van 487.000 euro omdat er meer moest worden gereserveerd voor de pensioenvoorziening van ambtsdragers en van 310.000 euro voor onderhoud aan het raadhuis. Daar tegenover stond een fors aantal meevallers zoals b.v. minder uitkeringen sociaalgebied, hogere uitkeringen uit het gemeentefonds en lagere rentekosten. In de grondexploitatie kon opnieuw, tussentijds, forse winst worden genomen (1.980.000 euro). Deze winst maakt géén onderdeel uit van het rekeningresultaat. Na aftrek van de vennootschapsbelasting (207.000) en een dotatie aan het Fonds Bovenwijkse voorzieningen (165.000) is een bedrag van 1.608.000 toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.

Besteding overschot
Van de overschot van 483.000 wil het college zo’n 366.000 euro overgehevelen naar de begroting van 2020. Het gaat om zaken die voor 2019 waren voorzien, maar niet uitgevoerd konden worden of voor zaken waarvoor in 2019 geld werd ontvangen en die in 2020 geëffectueerd zullen worden zoals b.v. de decentralisatieuitkering klimaatgelden voor 2020 en 2021. Daarvoor wordt o.a. een Transitievisie warmte (TVW) opgesteld samen met Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren (202.000 euro). Er zijn afspraken gemaakt voor een gezamenlijke aanpak. Uitgangspunt is de inzet van het volledige bedrag voor het opstellen van een plan van aanpak (2020) en de uitvoering hiervan (2020-2021). Einddoel is de vaststelling van een TVW door de raad. Daarnaast is 10.000 euro nodig voor wijkaanpak in het verlengde van TVW en energieloketten (25.000 euro.)
Van het overschot op de jaarrekening van 2019 gaat het resterende bedrag van 117.000 euro naar de algemene reserve.

Belastingen en heffingen
Aan belastingen en heffingen is in Vught in 2019 274.000 euro méér binnen gekomen dan werd begroot. De opbrengst van de OZB was 7.743.000 (+83.000), via de afvalstoffen en reiningingsrechten kwam 2.384.000 binnen (+57.000), de rioolheffing bracht 3.667.000 euro op (+122.000) en de toeristenbelasting was goed voor 302.000 euro (+2). Wat de WOZ-taxaties betreft, die dienen als grondslag voor de Onroerenzaakbelasting, heeft de waarderingskamer de kwaliteit in 2018 en 2019 beoordeeld met 5 sterren, de hoogst mogelijke beoordeling. Hieruit volgt dat de gemeente Vught de Wet WOZ goed uitvoert. Het percentage bezwaarschriften in het kader van de WOZ-waarde in 2019 is 2,2% voor woningen en 4,1% voor niet-woningen. Ondanks de hoger dan verwachte opbrengst van de afvalstoffenheffing is die lang niet kostendekkend en dat zou wel moeten volgens de regels.

In Vught waren in 2019 315 woningen in aanbouw of vergund; er werden 91woningen opgeleverd en 87 werden er onttrokken aan de voorraad.

Vughtse raad wil ook ‘antispeculatiebeding’ voor middeldure woningen
De Vughtse raadsfracties schaarden zich in de raadsvergadering van 11 juni unaniem achter een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ waarin het college gevraagd wordt om, naast het anti-speculatiebeding bij de verkoop van betaalbare woningen, ook bij de verkoop van woningen in het middeldure segment bij nieuwbouwprojecten een antispeculatie beding op te nemen. Speculatie met deze woningen moet voorkomen worden. De fracties zijn van mening dat deze woningen bereikbaar moeten blijven voor de juiste doelgroep.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …