Inwoners Vught hebben nog steeds weinig vertrouwen in participatie

In Vught wordt gewerkt aan een evaluatie van het participatiebeleid. 16 november werd daarvoor een raadsdialoog gehouden en donderdag 7 december kon de Vughtse politiek zijn mening geven over het evaluatierapport dat door een expertteam is opgesteld. Samen met de raadsdialoog, de input van de commissie en de adviezen van het expertteam moet dit leiden tot een nieuw participatieplan dat in 2024 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Ook voor de totstandkoming van het nieuwe beleid wordt een participatietraject opgesteld. Het conceptplan zal ter inzage worden gelegd voor inwoners, ondernemers en belangengroepen. De gemeente heeft in september een ‘adviseur participatie’ in vaste dienst genomen en ook het aanstellen van een wijkmakelaar zal worden betrokken bij het nieuwe beleid.

Er waren géén insprekers voor dit agendapunt, wel hadden 4 inwoners/omwonenden van het Isabellaveld een schriftelijke reactie ingezonden. Ze signaleren dat bewoners het gevoel hebben dat ze niet als gelijkwaardige gesprekspartners worden gezien en dat het structureel uitblijven van directe en eerlijke reacties op voorstellen en plannen ervoor zorgt dat echt participeren niet goed van de grond komt. Ze roepen in herinnering dat het Isabellaveld van voor 2017 onderwerp is van gesprek. Dat heeft geleid tot een, in samenspraak met de woonstichting ontwikkeld Isabellaplan, dat paste bij het groene karakter van Vught. “Vanuit het ambtelijk apparaat werd steeds enthousiast meegewerkt aan deze plannen, maar er kwam vanaf het begin weinig tot geen response van de verantwoordelijke wethouders.” Dat heeft volgens de bewoners vooral te maken met de basishouding van de gemeente ten aanzien van het omgaan met de input vanuit bewoners. Ze constateren dat het voor wethouders ook een lastige situatie is omdat ze te maken hebben met een opdracht vanuit de gemeenteraad en die toont volgens hen geen enkel initiatief om af te wijken van eerder gemaakte afspraken in het coalitieakkoord. Ze schrijven dat bij hen de energie om te participeren op is, zeker nu ze zien dat een wijk, die nog steeds geen optimale verkeersaansluiting heeft, wordt volgepropt.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 13 december. Dat kan ook online: klik hier.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …