In commissie ‘Ruimte’: discussie accommodatie Zwaluw V.F.C.

Op 29 november 2018 heeft de commissie ‘Ruimte’ opiniërend gesproken over het accommodatieplan van Zwaluw V.F.C. Daarbij bleek dat een meerderheid van de raad niet enthousiast was over de financiële onderbouwing van het plan. Bovendien viel het niet in goede aarde dat de grond onder het clubgedeelte van de accommodatie eigendom moest worden van Zwaluw om te voldoen aan de eisen van de bank. Op 27 juni 2019 heeft het college een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Zwaluw waarin tegemoet werd gekomen aan de bezwaren. Met enige aanpassingen wordt deze samenwerkingsovereenkomst nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

De raadscommissie ‘Ruimte’ bespreekt donderdag 28 november het collegevoorstel om een krediet van 1.7 miljoen inclusief btw beschikbaar te stellen voor de bouw van direct sportgerelateerde voorzieningen en een subsidie te verlenen in de vorm van een garantiestelling van maximaal één miljoen voor de lening die Zwaluw V.F.C. afsluit bij BNG Bank ter financiering van de niet direct sportgerelateerde voorzieningen bij haar accommodatie en om het college mandaat te verlenen voor het verbinden van voorwaarden aan de subsidieverlening. Dit laatste heeft te maken met het feit dat het college op 5 november heeft besloten om via een addendum (aanhangsel) nadere afspraken te maken over het bouwheerschap.

Oorspronkelijk voorstel niet haalbaar
Toen vorig jaar op 29 november duidelijk werd dat een meerderheid van de raad géén heil zag in het oorspronkelijke voorstel van Zwaluw VFC, was dit voor Zwaluw-voorzitter en voormalig D66-raadslid Henk Klösters reden om zijn functie ter beschikking te stellen en daarbij flink uit te halen richting wethouder Toine van de Ven en de raadsfracties die bedenkingen hadden over het voorgelegde plan. In de toelichting op het huidige voorstel wordt nu nog eens uitvoerig uit de doeken gedaan waarom er een gewijzigd plan nodig was. Na de bespreking van november 2018 heeft het college onderzocht wat de kosten van nieuwbouw van de direct sportgerelateerde voorzieningen zijn. Dit zijn de voorzieningen waarop Zwaluw V.F.C. volgens KNVB-normen aanspraak zou kunnen maken. Het accommodatieplan dat Zwaluw V.F.C. heeft opgesteld, gaat uit van meer voorzieningen dan door de KNVB als richtlijn wordt aangegeven. De nieuwbouwkosten van de voorzieningen volgens KNVB-normen worden geraamd op bijna 1.5 miljoen inclusief btw. Gelet op de huidige marktontwikkelingen wordt een bedrag van 1,7 miljoen inclusief btw hiervoor nu als realistisch beschouwd.

Daarnaast heeft het college een extern bureau gevraagd het door Zwaluw V.F.C. gepresenteerde oorspronkelijke accommodatieplan volledig door te rekenen. Uit deze berekening blijkt dat de begroting behorende bij dit plan te optimistisch was. Om het accommodatieplan te kunnen uitvoeren, zou de gemeente fors méér moeten investeren dan door Zwaluw V.F.C. werd ingeschat. In plaats van 1,5 miljoen, zou de gemeentelijke bijdrage ongeveer 2,1 miljoen inclusief btw moeten zijn, dit nog zonder een correctie vanwege marktontwikkelingen. Het totaalplan, dat door de club aanvankelijk werd geraamd op 2,5 miljoen, zou ongeveer op 3,2 miljoen inclusief btw gaan kosten, waar de correctie voor de marktontwikkelingen nog eens bovenop zou komen.

De uitkomsten van het externe onderzoek zijn met Zwaluw V.F.C. besproken en eensgezind is daarbij geconstateerd dat het accommodatieplan van Zwaluw V.F.C. financieel niet haalbaar was. Temeer doordat náást de noodzakelijke hogere investering, Zwaluw V.F.C. in haar plan was uitgegaan van onjuiste aannames ten aanzien van overdracht van grond, de accommodatie, onderhoudsbijdrage en verlaging van huur. Vervolgens is in gezamenlijkheid gezocht naar een invulling van nieuwbouw die door beide partijen wél haalbaar wordt geacht. De kaders hiervan zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die in juni 2019 is gesloten.

Grond en bouwheerschap
In het oorspronkelijke voorstel was sprake van een grondoverdracht aan Zwaluw V.F.C., in de huidige overeenkomst blijft de grond volledig in eigendom van de gemeente. Daarnaast zijn er nog enige verschillen, die in een bijlage van het collegevoorstel naast elkaar worden gezet.

Enkele maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft Zwaluw V.F.C. verzocht het bouwheerschap bij de vereniging te leggen om zo een wijze van aanbesteding en projectinrichting te hanteren die de inzet van sponsors en vrijwilligers gedurende het bouwproces mogelijk maakt. Dit kan niet wanneer de gemeente bouwheer is. De werkwijze is vergelijkbaar met een regulier bouwteam. Een groot verschil is dat de aannemers worden geselecteerd op bereidheid samen te werken met sponsors en vrijwilligers van de vereniging, die tegen lagere prijzen dan de aannemer hun diensten willen leveren. Deze sponsors worden vervolgens via onderaanneming door de aannemer ingezet. De inzet van sponsors en vrijwilligers vindt dan ook enkel plaats op basis van facturen. Omdat Zwaluw V.F.C. bouwheer is en de sponsors en vrijwilligers de vereniging een warm hart toedragen, zullen zij zeer waarschijnlijk bereid zijn zich in te zetten tijdens het bouwproces. De verwachting is dat hiermee een forse besparing op de bouwkosten kan worden gerealiseerd. Een ander verschil is dat met deze werkwijze het gebouw tot in zeer hoge mate van detail wordt uitgewerkt. Het doel hiervan is o.a. meer- en minderwerk zo goed als uit te sluiten, zodat partijen bij gunning nagenoeg exact weten wat hun financiële bijdrage zal zijn. Deze fase vraagt veel inzet en meer tijd dan bij een traditioneel bouwteam. De verwachting is dat de bouwfase hierna echter zeer efficiënt zal verlopen, doordat vrijwel precies duidelijk is hoe de accommodatie dient te worden opgericht. Het streven de accommodatie op te leveren bij aanvang van seizoen 2021-2022 blijft dan ook in stand. De aanvang van de bouwwerkzaamheden wordt verwacht in september 2020.

Bij de behandeling in de commissievergadering van 28 november is inspraak mogelijk. Aanvang: 20.00 uur in het raadhuis. De voormalige en de huidige voorzitter van Zwaluw V.F.C. Henk Klösters en Jacco de Koning staan al op de lijst van insprekers. De raadsvergadering staat op de agenda voor 12 december.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …