Hoe worden inwoners betrokken bij nieuwe Mobiliteitsvisie Vught?

In 2021 en 2022 gaat de gemeente Vught zich bezighouden met het opstellen van een nieuwe Mobiliteitsvisie en Mobiliteitskader (voorheen Verkeer- en Vervoersplan). Het plan moet aangeven hoe Vught de komende jaren (tot 2035) gaat toewerken naar maatwerkoplossingen voor optimale spreiding van het verkeer op het onderliggend wegennet, hoe de verkeersstromen richting rijkswegen worden geleid en het sluipverkeer wordt tegengegaan. De commissie ‘Ruimte’ kon zich in de vergadering van donderdag 22 april uitspreken over de financiering van het opstellen van de visie. Om tot een goede offerte te komen, is het volgens het college ook nodig de kaders vast te stellen waarover de inbreng van de inwoners gaat.

Het doel van de Mobiliteitsvisie is te komen tot een visie en ambitie op verkeer voor de lange termijn (met een doorkijk naar 2035). De Mobiliteitsvisie gaat over de wijze waarop het verkeer in de toekomst wordt georganiseerd en over de integrale en toegankelijke bereikbaarheid voor alle manieren van vervoer. Het gaat, naast bereikbaarheid, om leefbaarheid en verkeersveiligheid op basis van duurzame en slimme (gedeelde) mobiliteit. De Mobiliteitsvisie geeft de richting aan. Oplossingsrichtingen en maatregelen worden op hoofdlijnen uitgewerkt. Hierbij is het algemeen belang leidend. Het gaat dus niet tot het detailniveau van de drempel in een straat. Het Mobiliteitskader sluit aan op deze Mobiliteitsvisie. Dit gaat over de korte termijn (een periode van 5 jaar) en zal gebruikt worden bij de dagelijkse verkeerskundige werkzaamheden. Zowel de visie als het kader is van toepassing op de gehele gemeente Vught.

Participatie
Participatie speelt een belangrijke rol in het hele proces. Het college wil de inwoners van heel Vught en belangengroepen hierbij betrekken, maar ook ondernemers, externe mobiliteitsexperts als Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant. Voor het begeleiden van dit omvangrijke proces wil de gemeente een extern bureau inhuren. In de opdracht staat centraal dat het participatieproces open en transparant wordt uitgevoerd. Voor de exacte invulling van het participatieproces wil de gemeente gebruikmaken van de ervaring, expertise en creativiteit van het bureau. Door vooraf duidelijke kaders te stellen, moet voor de Vughtse gemeenschap duidelijk worden waarover het in het participatieproces, om tot een nieuw Mobiliteitsvisie en Mobiliteitskader te komen, wel en niet zal gaan. Dit om verkeerde verwachtingen bij de inwoners te voorkomen. Volgens het college geven deze kaders duidelijkheid en richting aan het proces en maken ze het mogelijk om niet-relevante discussies te stoppen. Projecten waarover al een besluit is genomen, zoals het bestemmingsplan N65, Tracébesluit PHS en de realisatie van de turborotonde bij Hotel Vught Postweg, worden als vaststaand beschouwd. De besluitvorming daarover ligt vast, tenzij er door gerechtelijke uitspraken eventueel een nieuwe situatie ontstaat.

125.000 euro
De kosten van het hele proces worden geraamd op 125.000 euro. 100.000 euro voor het opstellen van de mobiliteitsvisie en het mobiliteitskader en 25.000 euro voor verkeersonderzoeken. Voor 2021 wordt 75.000 geraamd en voor 2022 50.000 euro. In de begroting 2021 is slechts een budget van 25.000 euro beschikbaar. Dus de raad moet beslissen over een aanvullend budget van 50.000 euro voor zowel 2021 als 2022. In de commissievergadering bleek dat dit bij de fracties niet op bezwaren stuit. Al willen enkele commissieleden wel graag weten waarop de raming gebaseerd is.

Testcase nieuwe bestuurscultuur
De commissieleden vroegen zich af of de kaders die gaan gelden voor de participatie, verlammend kunnen werken op de inbreng van de inwoners. Dani Smith (SP) en Guus van Woesik (GB) vonden het jammer dat verkeersproblemen waar inwoners in hun woonwijk mee te maken hebben niet aan de orde mogen komen. Willem Jan de Graaff (D66) vindt een goed en uitgebreid participatietraject essentieel voor het mobiliteitsplan. “Een testcase voor de nieuwe bestuurscultuur!” Hij was daarom van mening dat alle ideeën die burgers inbrengen serieus behandeld moeten worden. “We moeten koste wat het kost voorkomen dat goede suggesties op voorhand worden afgewezen. In de afgelopen jaren is er in Vught veel ruis ontstaan over de verkeersafwikkeling. Het is enorm belangrijk dat die in dit participatieproces wordt weggenomen.” Hij vroeg, evenals Rutger Jans (CDA) om een duidelijke routekaart voor het participatietraject, zodat raad en burgers exact weten wanneer zij aan zet zijn.

Er ontstond ook discussie over de vraag of de Mobiliteitsvisie al dan niet van belang is voor de voorbereiding op de bodemzaak over bestemmingsplan N65 waarover de Raad van State dit najaar uitspraak gaat doen. Volgens Rutger Jans moet er een antwoord komen op de vraag van de rechter of de Helvoirtseweg nog wel kan voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Jans: “De rechter heeft ons huiswerk gegeven. We moeten niet afgaan op het oordeel van de landsadvocaat die zegt: het komt wel goed!” Wethouder Mark du Maine maakte duidelijk dat het bij de Mobiliteitsvisie gaat om een visie voor 15 jaar en dat het ‘huiswerk’ in voorbereiding op de behandeling van de bodemprocedure door de Raad van State daar volkomen los van staat. “Natuurlijk moeten wij iets met de uitspraak van de voorzieningenrechter, daar zijn we mee bezig.”

In de door het college gestelde kaders zag de wethouder géén belemmering van de participatie: “Inwoners mogen van alles en nog wat inbrengen, maar de visie gaat over de grote lijnen en daar zult u details dus niet in terugvinden.” Du Maine zegde toe dat hij voor het zomerreces met een raadsinformatiebrief komt met informatie over het routeplan en hoe de participatie wordt vormgegeven.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …