Project Wolfskamer op de hoek Wolfskamerweg/Industrieweg met 58 appartementen, waarvan 30 in het betaalbare segment en 28 middeldure; er zijn nog appartementen te koop

Hoe staat het met de woningbouw in Vught?

De gemeente Vught is een aantrekkelijke gemeente en dat trekt veel woningzoekenden van elders. Daarom heeft de gemeente Vught in de Woonvisie 2021-2025 ‘Groei met Vughtse kwaliteit’ ingezet op een toename van 2.000 woningen in de periode 2020-2030. De gemeente geeft tegenwoordig elk halfjaar een overzicht van de stand van zaken op het gebied van de woningbouw. In de gemeente Vught zijn de afgelopen jaren veel woningen toegevoegd; in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023 zijn dat er in de gemeente Vught, inclusief Helvoirt, 661. (*)

Naast de 661 toegevoegde woningen is er een woningbouwprogramma van 973 woningen. Daarvan is de verdeling: ‘vergunning verleend of in aanbouw’ 274 woningen en ‘lopend of vergevorderd’ 699 woningen. Dit levert na realisatie een toevoeging op van 1.634 woningen. Met de Vughtse ambitie van 2.000 woningen betekent dit dat hard gewerkt moet worden aan de projecten die nu nog als ‘nieuw of vooraan in het traject’ te boek staan en aan plannen voor tijdelijke woningen om vóór 2030 nog de ontbrekende plannen voor 366 woningen te ontwikkelen.

Prijscategorieën
In de rapportage staat ook dat Vught qua segmentering nog niet op het niveau van de woonvisie en het coalitieakkoord 2023-2026 zit, maar dat daar de komende jaren wel naartoe wordt gewerkt. Daarom wordt voor de komende periode meer ingezet op de nog te behalen woonprogrammering in de segmenten ‘betaalbaar’ (45%), ‘middelduur-laag’ (22,5%) en ‘middelduur-hoog’ (22,5%). Per 1 januari 2024 gaat het dan om prijscategorieën van: betaalbaar sociale huur tot 879,66 per maand en koop tot 303.000 euro, koop middelduur-laag van 303.000 tot 455.000 euro en middelduur-hoog 455.000 tot 657.000 euro.
In het coalitieakkoord 2023-2026 is opgenomen dat wordt gestuurd op 20 à 30% sociale woningbouw in de Vughtse nieuwbouwplannen. Bij de ambitie van 2.000 woningen gaat het dan om de bouw van 400 tot 600 sociale woningen. Op dit moment zijn 270 sociale huurwoningen opgenomen in de harde plancapaciteit.

Versnellen
De gemeente wil de bouw van woningen, gezien het grote aantal woningzoekenden, graag versnellen of in ieder geval de huidige planning realiseren. Daarom is focus en prioriteit aangebracht in de realisatie van projecten. Een facet daarvan is het strak sturen op participatietrajecten; het is van belang om vooraf heldere kaders mee te geven, ook als het gaat om participatie. Er wordt veel aandacht gegeven aan de huisvesting van jongeren, starters en senioren. Uit de woningmarktonderzoeken blijkt dat bij deze groepen de behoefte aan meer of andere woningen in de categorieën betaalbaar en middelduur het grootst is. In het woningbouwprogramma zal daarom meer aandacht zijn voor kleine, levensloopbestendige woningen op kleine kavels, al dan niet in de vorm van gestapelde bouw. Klein bouwen sluit volgens de gemeente niet alleen aan op de behoefte van de beoogde doelgroepen, maar zorgt er eveneens voor dat de woningen beter betaalbaar zijn. Ook zou met deze aanpak de doorstroming bevorderd worden, doordat dan grote woningen vrijkomen.

In de ‘voortgangsrapportage woningbouw voorjaar 2024’ is per woningbouwproject de stand van zaken aangegeven. De rapportage is te vinden op de website van de gemeente vught, klik hier.

* Op 1 januari 2020 waren er 13.580 woningen op het grondgebied van de huidige gemeente Vught, waarvan 11.519 woningen in de toenmalige gemeente en 2.061 woningen in Helvoirt. In de periode tot 31-12-2023 is de woningvoorraad gegroeid tot 14.111 woningen. Er zijn 661 woningen toegevoegd en 130 onttrokken.

Kijk ook bij

Geef jouw sportkleding een tweede kans

Na de zomervakantie wordt voor de 6e keer de Sportkleding Weggeefbeurs gehouden. Vanaf april is …