Haalbaarheidsonderzoek naar groot woonzorgconcept

De locatie Kentalis, Laagstraat 1-17 in Vught, is aangekocht door een private partij. Die wil daar appartementen realiseren in de vrije huursector, waarbij zorg als aanvullende dienst wordt aangeboden. Het plan is geïnspireerd op de woonzorgconcepten Leyhoeve in Tilburg en Groningen. Het exacte aantal woningen, prijsklassen (betaalbaar, middelduur en duur) en typologieën dient nog te worden uitgewerkt, in overleg met de gemeente. De initiatiefnemer, de Bonitagroep, wil samenwerking met lokale (zorg)partijen en Huize Bergen.

Er is vanuit de gemeente nog niet eerder met de gemeenteraad gecommuniceerd over dit initiatief. Wel heeft de initiatiefnemer de verschillende Vughtse politieke partijen benaderd om een bezoek te brengen aan het succesvolle project de Leyhoeve tegenover Hotel Van der Valk aan de A65 in Tilburg. Het college staat positief tegenover een bouwontwikkeling op de locatie aan de Laagstraat. In het voorstel van initiatiefnemer zijn daarvoor goede aanknopingspunten opgenomen. Op een aantal cruciale punten is het voorstel volgens de gemeente echter nog onvoldoende duidelijk en niet in lijn met gemeentelijk beleid of wensen. Vooral de aard en omvang van het bouwprogramma vergt zorgvuldige studie. De gemeente hanteert daarbij als kader de Woonvisie 2021-2025. Deze, maar ook andere zaken, dienen nader uitgewerkt te worden in afstemming met de gemeente. Het geldende bestemmingsplan Voorburg en omgeving (27 mei 2014) staat de bouw van woningen niet toe. Het bestemmingsplan biedt het college wel de bevoegdheid een ‘binnenplanse’ wijziging door te voeren, mits aan voorwaarden wordt voldaan. Vanwege de verwachte invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023, is nog onzeker of gebruik kan worden gemaakt van deze bevoegdheid en zo ja, via welke procedure.

Intentieovereenkomst
Initiatiefnemer wil in samenwerking met de gemeente een studie uitvoeren die inzicht geeft in de haalbaarheid van het plan. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de resultaten worden verwerkt in een ontwikkelvisie die aan de gemeente wordt voorgelegd voor besluitvorming. Voor die haalbaarheidsstudie zal de gemeente een intentieovereenkomst sluiten, waarin afspraken worden gemaakt over kaders, samenwerking en dekking van door de gemeente te maken kosten. De verwachting is dat in de zomer van 2022 de haalbaarheidsstudie kan worden afgerond en indien haalbaar, een ontwikkelvisie kan worden voorgelegd voor besluitvorming. Het college verwacht op dat moment de gemeenteraad weer te informeren. Bij een positief besluit kan dan in het najaar van 2022 een anterieure overeenkomst worden gesloten. Die heeft tot doel afspraken tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel, vast te leggen. Daarna kan het plan worden uitgewerkt en een planologische procedure worden gestart.

Participatie
De initiatiefnemer zal een participatieplan opstellen. Aangezien het om een grote ontwikkeling gaat binnen de gemeente Vught zal dit plan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Het participatieplan dient in beeld te brengen wie belanghebbenden zijn, waarover die kunnen en mogen participeren en wat er gedaan wordt met de inbreng. De initiatiefnemer, de Bonitagroep uit Oisterwijk, heeft een afspraak met de eigenaar van naastgelegen perceel om dit te verwerven in geval van een haalbare ontwikkeling. De initiatiefnemer wil het te realiseren zwembad aanbieden voor het geven van zwemlessen aan kinderen. De ambtelijke organisatie van de gemeente, die zich ook over de plannen heeft gebogen, staat positief tegenover een initiatief op deze locatie voor wonen met zorgdienstverlening, maar vindt het voorstel van de Bonitagroep op enkele cruciale zaken nog niet duidelijk en niet in lijn met gemeentelijk beleid of wensen. Vooral de omvang van het plan roept vraagtekens op, terwijl er aandacht wordt gevraagd voor de toename van de verkeersdrukte op de Laagstraat. Ook wordt gepleit voor het vastleggen van de toegankelijkheid van de faciliteiten, zoals een zwembad en de ‘groene ruimte’, voor niet-bewoners.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …