Guus van Woesik tegen CDA en D66: ‘U gaat uw kiezers toch niet voor de gek houden?’

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan van de N65 in Vught en Haaren is destijds geen Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. De conclusie van de in juni 2019 voorliggende ‘MER-beoordeling Reconstructie N65 te Vught’ was dat er voor het bestemmingsplan géén MER nodig was. Toen later bleek dat het adviesbureau een fout had gemaakt met de berekening van de stikstofdepositie, werd duidelijk dat er eigenlijk wel een MER gemaakt had moeten worden, omdat na nieuwe berekeningen bleek dat er ten gevolge van de reconstructie N65 wel degelijk sprake zal zijn van een toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Maar omdat er sinds 18 december 2020 een uitzondering geldt op de MER-verplichting is dat nu niet meer nodig. Deze uitzondering zegt dat een MER niet hoeft te worden gemaakt voor bestemmingsplannen die voldoen aan twee voorwaarden: Ten eerste dat het betreffende gebied kleiner is dan 5% van het grondgebied van de gemeente (het is slechts 1%); ten tweede dat het bevoegd gezag heeft vastgesteld dat de vaststelling van het plan géén aanzienlijke milieueffecten tot gevolg heeft. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan worden volstaan met een ‘plan-MER-beoordeling’. De wijziging is onmiddellijk in werking getreden. Er is geen overgangsrecht opgenomen voor bestemmingsplannen waarvoor de procedure al loopt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal dus toetsen aan de gewijzigde regelgeving.

MER-beoordelingsbesluit
Het college verzoekt de Vughtse raad nu op basis van de nieuwe berekeningen een nieuw ‘MER-beoordelingsbesluit’ te nemen, zodat de bestemmingsplannen voldoen aan beide uitzonderingsvoorwaarden. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op basis van de gewijzigde regelgeving de bestemmingsplannen kan beoordelen. De RvS kan dan beslissen dat de rechtsgevolgen van de vaststellingsbesluiten van de gemeenteraden in stand blijven. Dit houdt in dat de Afdeling bestuursrechtspraak weliswaar vaststelt dat de bestemmingsplannen niet op de juiste wijze zijn voorbereid, maar dat dit niet leidt tot vernietiging van de besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen.

Terug bij af?
De coalitiepartijen gaven aan het agendapunt als een hamerstuk te beschouwen, maar daar waren SP, PLV en Gemeentebelangen het niet mee eens. Dani Smith (SP) vond de stelling dat er geen MER nodig is weinig overtuigend. Hij constateerde dat er verschil van mening is tussen de gemeente en Natuur & Milieu Vught over de noodzaak van een MER en hij wilde weten of nu wél de juiste cijfers zijn gehanteerd en het huiswerk goed is gedaan. Volgens Smith was er eigenlijk sprake van een ‘keuze-illusie’. “We kunnen eigenlijk alleen maar instemmen, want anders zijn we weer terug bij af.”
Joris Vrensen (PLV) vond de opstelling van de coalitiepartijen t.a.v. dit collegevoorstel een verschrikkelijke misser. “Een gedeelte van de coalitie heeft de kiezers beloofd er alles aan te doen om de plannen voor de N65 terug te draaien en was voor een tunnel.” Volgens hem is er wel extra stikstofdepositie. “Wij willen juist minder depositie, daarom is dit een gemiste kans en zullen wij tégen stemmen.”

Verbaasd
Willem-Jan de Graaff (D66) gaf aan dat destijds inderdaad een MER gemaakt had moeten worden, maar dat er voor zijn partij destijds meer redenen waren om tegen de N65-plannen te stemmen. Hij ontkende dat D66 voor een tunnel was. “Wij wilden dat de mogelijkheid van een tunnel serieus onderzocht werd.” Nu wil D66 gebruikmaken van de uitzonderingsmogelijkheid om verdere vertraging van de reconstructie van de N65 te voorkomen.
Guus van Woesik (Gemeentebelangen) toonde zich ook zeer verbaasd over de reactie van CDA en D66: “Beide partijen hebben vóór de verkiezingen de kiezers op allerlei manieren beloofd dat ze er ná de verkiezingen alles aan zouden gaan doen om de plannen voor de N65 gewijzigd te krijgen. Dan kun je niet met droge ogen zeggen dat je nu voor het collegevoorstel gaat stemmen. U gaat uw kiezers toch niet voor de gek houden.”
De Graaff (D66) antwoordde dat zijn partij wel voor een verdiepte aanleg was, maar toen vond dat het bestemmingsplan niet af was omdat er geen MER was gemaakt. “Als we nu tegen stemmen, dan stemmen we feitelijk opnieuw tegen het bestemmingsplan. Als dit voorstel géén meerderheid haalt in de raad verdwijnt de procedure voor de Raad van State en begint alles van vooraf aan. Dan blijven we in Vught zitten met de problemen.” Volgens Van Woesik (GB) hoeft De Graaff niet bang te zijn dat het stuk geen meerderheid haalt: “De partijen die achter de reconstructie van de weg staan, zorgen wel voor een meerderheid. D66 kan gewoon tégen het voorstel stemmen dan kunt u uw kiezers tenminste recht in de ogen blijven kijken.”

Opkoop stikstofrechten
Wethouder Mark du Maine adviseerde de commissieleden die de mogelijkheid van een ‘second opinion’ geopperd hadden om erachter te komen of de stikstofdepositie inderdaad binnen de perken blijft, deze vraag over te laten aan de deskundigen van de Raad van State. “De zaak is onder de rechter, laten we de zitting in april afwachten.”. Guus van Woesik vroeg waarom was besloten om stikstofrechten op te kopen als de reconstructie N65 slechts minimale gevolgen heeft op de stikstofuitstoot. Volgens de wethouder worden er rechten opgekocht om de toename van stikstof zo klein mogelijk te houden. Het gaat om 600.000 euro, waarvan Vught 100.000 euro moet ophoesten.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …