Gemeenteraad beslist over zoekgebieden windturbines en zonneweiden

In de raadsvergadering van donderdag 19 mei beslist de Vughtse raad over de richting van het Vughtse wind- en zonbeleid. Het gaat daarbij o.a. over het vaststellen van de zoekgebieden waar windturbines en zonnevelden geplaatst kunnen worden en goedkeuring van het streven naar 100% lokaal eigendom van de grootschalige energieopwek.

Bas Huijbregts van VET hield, als inspreker, de raadsfracties o.a. voor dat de focus op de zoekgebieden betekent dat dubbelgebruik van de ruimte zoals zon-op-dak en zonnecarports buiten deze zoekgebieden niet wordt meegenomen in het beleid. Om te illustreren waarom hier mogelijk een probleem ontstaat, wees hij op het feit dat VET vorig jaar een voorstel heeft gedaan bij de wethouder om een coöperatieve zonnecarport boven de parkeerplaatsen van Zwaluw en Real Lunet te realiseren. Dit voorstel is toen afgewezen, omdat de wethouder eerst de vaststelling van het zon- en windbeleid wilde afwachten. Zwaluw en Real Lunet liggen echter niet in één van de zoekgebieden. “Waar hebben wij dan al die tijd op gewacht?” vroeg hij zich af. “We begrijpen de noodzaak om bij beleid met betrekking tot grootschalige opwek niet over één nacht ijs te gaan, maar laten we bij de andere stukken van de puzzel nu alvast stappen zetten, want de tijd dringt.”
Huijbregts vond verder de tekst ‘voornemen om te streven naar 100% lokaal eigendom’ erg vrijblijvend klinken. “Waar het om gaat is dat mensen uit Vught maximaal zeggenschap hebben over de realisatie en exploitatie van grootschalige opwekprojecten, zoals zon en wind. Wij vinden 100% lokaal eigendom een heel goed uitgangspunt en zien 50% lokaal eigendom als een kritische ondergrens. Wel zal bij 100% van de projecten de lokale bevolking vanaf het prille begin intensief betrokken moeten worden.“

Wind laatste optie
In de discussie die volgde bleek dat de meeste fracties op het standpunt staan dat allereerst ingezet moet worden op het realiseren van zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken, daarna moet gekeken worden naar zonneweiden en als laatste naar windmolens. Het CDA hanteert een andere volgorde: zon op dak, windmolens en dan pas zonneweiden. Wel wil een meerderheid van de raad dat het college de mogelijkheden van alle 4 zoekgebieden voor windturbines en 5 voor zonneweiden nu serieus gaat onderzoeken, zodat er snel gehandeld kan worden als dat nodig is. Volgens Ton van der Vossen (PvdA-GL) zou het uitsluiten van ‘wind’ niet alleen onverstandig zijn, maar totaal onverantwoord. Joris Vrensen (PLV) vindt dat de raad nu moet kiezen voor zon en niet voor wind. Hij kondigde een amendement aan op het collegevoorstel om te bereiken dat eerst alle mogelijkheden voor zonne-energie onderzocht worden.

Lokaal eigendom
Wat het lokaal eigendom betreft is de Vughtse politiek het erover eens dat lokaal eigendom bijzonder belangrijk is voor het creëren van een breed draagvlak voor de grootschalige opwek onder de inwoners. Dani Smith (SP) vond het opmerkelijk dat er nauwelijks over 100% lokaal eigendom werd gesproken. “Hoe wordt 100% lokaal eigendom überhaupt gedefinieerd? En hoe wordt de raad meegenomen als er wordt afgeweken van dat streven naar 100% lokaal eigendom? Wat gaan we doen met de opbrengst?” De vraag of het lokale eigendom gerealiseerd moet worden via een gemeentelijk energiebedrijf of via initiatieven en investeringen van inwoners en bedrijven hield de VVD’er Koen van Dinther bezig. Ton van der Vossen (PvdA-GL) ziet het meest in een lokaalenergiebedrijf zodat met de opbrengst de energietransitie in Vught gestimuleerd kan worden. Wethouder Toine van de Ven vertelde dat de gemeente de komende maanden gaat onderzoeken hoe 100% lokaal eigendom juridisch handen en voeten gegeven kan worden en hoe eigendom en opbrengsten bij de gemeente terecht kunnen komen om in Vught te kunnen investeren. Hij verwacht dat medio 2023 een besluit genomen kan worden over beleid en de kaders.

Raadsdialoog over o.a. zon, wind en warmte

Op donderdag 12 mei wordt vanaf 20.00 uur een raadsdialoog gehouden in de commissiekamer van het Vughtse raadhuis. Het eerste uur wordt gesproken over het integraal beeldkwaliteitsplan PHS. Daarna staat het verstedelijkings-akkoord op de agenda. Daarbij gaat het om afspraken die Rijk, provincie en gemeenten gaan maken over duurzame verstedelijking. De openbare bijeenkomst wordt afgesloten (vanaf 21.30 uur) met een presentatie van de ambtelijke organisatie over de concrete acties die de gemeente onderneemt om de Vughtse ambities te realiseren rondom zon, wind en warmte.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …