Gemeentebelangen vreest dat verkiezingsbeloften aan Helvoirt niet worden waargemaakt

Kadernota 2022-2025

De Vughtse gemeenteraad kwam voor het eerst weer fysiek bijeen, dit keer in de Guldenberg in Helvoirt, omdat het moeilijk is in het raadhuis de 1,5 meterregel in acht te nemen. Op de agenda stond de behandeling van 3 financiële stukken: de jaarrekening 2020, BURAP 1 2021 en de Kadernota 2022-2025. Via dit laatste stuk geeft de raad de kaders aan waarmee het college rekening moet houden bij het voorstel voor de begroting 2022. Het was aan de ene kant een beleidsarme Kadernota, maar eigenlijk ook weer niet, omdat ook het heel ambitieuze uitvoeringsprogramma van het nieuwe coalitieakkoord in de begroting verwerkt zal moeten worden. Dit uitvoeringsprogramma is te vinden op www.vught.nl onder het kopje gemeenteraad – raadsvergadering 8 juli bij agendapunt Kadernota. Er werden 6 moties ingediend om de Kadernota op een aantal punten bij te sturen. Daarvan werden er slechts 2 aangenomen.

Over de jaarrekening 2020 en de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2021 was in commissieverband al uitvoerig gesproken. Beide stukken werden unaniem goedgekeurd. Bij de behandeling van de jaarrekening 2020 kwam PvdA-GL nog wel met een motie waarin gevraagd werd om een vuurwerkverbod.

10.000 euro voor feestje
Bij de behandeling van de BURAP dienden VVD, D66 en CDA een motie in waarin het college werd gevraagd 10.000 euro beschikbaar te stellen als incidentele subsidie voor de organisatie van een evenement of festival om de samenvoeging met Helvoirt alsnog te vieren. Dit bedrag te bekostigen uit de subsidiepot en inwoners van de gemeente Vught uit te dagen een evenement te organiseren voor alle inwoners van de gemeente Vught waaraan tevens alle horecaondernemers uit de 3 kernen kunnen deelnemen.

De raadsfracties zagen allemaal wel heil in een verbindend feestje, al hadden zij ook vragen. Uit het antwoord van het college werd wel duidelijk dat de gemeente niet zelf de organisatie in handen neemt, maar dat verenigingen, inwoners of horecaondernemers die een goed plan hebben daarmee bij de gemeente kunnen aankloppen en dat dan gekeken wordt of het plan haalbaar is. De motie werd unaniem gesteund.

Helvoirt
De behandeling van de Kadernota vergde aanzienlijk meer tijd. De fracties verwoordden hun zorgen en wensen om die verwerkt te krijgen in de begroting voor 2022.
Zo vond Bregje Peijnenburg (GB) dat de beloften die door diverse coalitiepartijen in aanloop naar de verkiezingen zijn gedaan aan Helvoirt, zoals een NS-station en een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor naar de nieuwbouwwijk Den Hoek, maar mager in het uitvoeringsprogramma terecht zijn gekomen. De tekst: ‘Onderzoek naar een tweede langzaamverkeerontsluiting bij Den Hoek’ en ‘We spannen ons bestuurlijk in voor een treinstation in Helvoirt’ noemde zij cryptisch en weinig concreet. Zij vroeg zich af: “Wat betekent inspannen?” Is dat een telefoontje naar de NS? Ook wilde zij weten wat een tweede langzaamverkeerontsluiting inhoudt. “Hebben we het hier over de beloofde tunnel onder het spoor?” Volgens Peijnenburg bestaat in Helvoirt de vrees dat er op deze manier weinig van de verkiezingsbeloften terecht zal komen. Dianne Schellekens (D66) zag geen enkele reden voor die vrees: “Het college moet het niet durven zich er met een telefoontje naar NS vanaf te maken.” Gemeentebelangen diende toch een motie in waarin het college gevraagd werd de mogelijkheden voor een fiets-/wandeltunnel onder het spoor ter hoogte van Den Dreef nader te verkennen en eveneens de haalbaarheid en kosten inzichtelijk te maken van een station in Helvoirt. Wethouder Mark du Maine ontraadde de motie. “De onderdoorgang staat al in het uitvoeringsprogramma en verder is het niet verstandig eerst een onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de kosten van een station en daarna te gaan lobbyen bij NS. Dat is niet de goede volgorde.” Bij stemming kreeg de motie geen enkele steun van de andere partijen.

Trillingen spoor
Gemeentebelangen kwam ook met een motie over de aanpak van de trillingshinder door PHS. De fractie vroeg het college –als mede-opdrachtgever – het budget van bijna 12 miljoen euro dat beschikbaar is voor de beperking van trillingshinder, breder in te zetten voor alle aanwonenden van het spoor dan uitsluitend voor ondergrondse trillingswerende constructies. Daarnaast innovatieve, andere trillingsbeperkende maatregelen inzichtelijk te maken, waarbij eveneens gekeken wordt naar aanvullende maatregelen aan de bron en zich ervoor in te spannen dat het goederenvervoer in de tijdelijke situatie zoveel mogelijk via de Betuwelijn gaat rijden. Ook deze motie werd door wethouder Du Maine ontraden. Volgens hem kan Vught niet eenzijdig afwijken van het tracébesluit en de gelden anders inzetten dan is afgesproken. Volgens hem lopen er onderzoeken naar andere manieren om de overlast door trillingen aan te pakken en ook met het omrijden over de Betuwelijn is het college al bezig. “Waarom weten wij dat niet en om welke innovaties gaat het, dan hoeven we er geen moties over in te dienen?” vroeg Peijenburg zich af. Volgens Du Maine wordt de raad daar volgende week over bijgepraat. Ook voor deze motie kreeg GB bij stemming geen steun.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …