Gemeente Vught en onderwijspartners willen beste van Brabant worden

Op 22 december vorig jaar stelde de Vughtse gemeenteraad de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) vast. Daarin staan de ambities en speerpunten voor het onderwijs in de gemeente. Alle 38 partijen die betrokken zijn bij de educatie in de gemeente Vught, gaan samen aan de slag om Vught, Helvoirt en Cromvoirt tot de beste onderwijsgemeente van Brabant te maken. Vorige week klonk het figuurlijke startschot in jongerencentrum Elzenburg en tekenden alle aanwezige onderwijspartners voor dit gezamenlijk streven.

De gemeente Vught, de schoolbesturen, kinderopvang- en maatschappelijke organisaties werken samen aan de vier LEA-ambities:
gelijke ontwikkelkansen voor iedereen, toekomstgerichte educatie met een doorlopende leerlijn de aansluiting van kinderopvang en onderwijs bij jeugdhulp in nauwe samenwerking met de Vughtse gemeenschap en met elkaar.
Concreet betekent het dat wordt geïnvesteerd in extra uren voor leesconsulenten voor het primair onderwijs en kinderopvang (waar ook bibliotheken komen); goede afspraken over vroeg-signalering; het bereiken van meer kinderen voor voorschoolse educatie én het verbeteren van de werkwijze, een uniforme werkwijze bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en een soepele, warme overdracht op alle voorkomende momenten o.a. van kinderopvang naar primair en van primair naar voortgezet onderwijs.
Volgens wethouder Fons Potters laten de huidige Vughtse ervaringen zien, dat het niet bij mooie plannen en voornemens blijft. Er is al veel bereikt met elkaar. Zo is er een taalklas, gesteund door de gemeente en het samenwerkingsverband van alle scholen; er is een schoolmaatschappelijk werker, jeugdarts, jeugdverpleegkundige en leerplichtambtenaar op en voor alle scholen; er zijn schoolbibliotheken en leesconsulenten, jongerenwerkers bij Elzenburg met een sterke band met de scholen, structureel overleg van alle kinderopvangorganisaties en een overleg tussen de gemeente en alle educatieve partners in de gemeente Vught.

Kortom: de lat ligt hoog, maar de ambitie om de beste van Brabant te worden, wordt eensgezind omarmd door alle partners. Wethouder Potters verwees tijdens de bijeenkomst in Elzenburg naar de ‘hardware’ op het gebied van het onderwijs: “Onze uitstekende schoolgebouwen waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Daarbij past alleen de best mogelijke ‘software’: een kwalitatief goed onderwijspakket met volop aandacht voor alles wat zich binnen de schoolmuren afspeelt. Alle partners gaan de uitdaging vol energie én vertrouwen aan.”

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …