Gemeente stopt met subsidie aan de Speeldoos

De gemeente Vught begint met de afbouw van de budgetsubsidie aan Theater de Speeldoos naar 0 euro. Het gaat om een subsidiebedrag van 350.000 euro dat de Speeldoos ontvangt om aanbieders van amateurkunst voor een lager – maatschappelijk – tarief gebruik te kunnen laten maken van het theater. Gelijktijdig zoekt het college alternatieven om de Vughtse amateurkunst te ondersteunen. Met dit besluit voert het college de raadsbreed ondersteunde motie van 28 juni uit. De uitgangspunten hierbij zijn dat de aanbieders van activiteiten op het gebied van amateurkunst geen nadelige gevolgen van het besluit ondervinden en dat de gemeente niet gaat bezuinigen op cultuur.

Tot 1 januari 2019 ontvangt het theater subsidie als vanouds. Voor de organisaties die gebruikmaken van de Speeldoos ontstaat er zo ruimte voor een soepele overgang naar een nieuwe situatie. Die kan inhouden dat de subsidie volgend jaar op een andere manier wordt ingezet en niet meer aan het theater wordt verstrekt, maar aan de organisaties zelf. Hierover gaat de gemeente met de aanbieders van de Vughtse amateurkunst in gesprek. Het besluit van de raad is het gevolg van een langlopend geschil tussen de gemeente en het theater over de invulling van de besteding en verantwoording van het gemeentelijke subsidiebedrag voor de Vughtse amateurkunst. Naar de overtuiging van de gemeente is de Speeldoos er niet in geslaagd om inzichtelijk te maken hoe de gemeentelijke subsidie wordt besteed en dat er geen subsidie gaat naar de commerciële theaterfunctie.

Niet vereiste inzicht
Een jaar van intensief onderzoek in opdracht van de gemeenteraad heeft niet geleid tot het vereiste inzicht. Het college heeft daarop de onderzoeksopdracht teruggegeven aan de raad die daarop besloot de subsidie aan de Speeldoos stop te zetten. Daarbij overwoog de raad dat zonder expliciete duidelijkheid niet is uit te sluiten dat er subsidie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verleend. Hierdoor loopt de Vughtse amateurkunst mogelijk subsidie mis.

‘Stars’ buiten schot
De subsidiestroom voor de buitenschoolse cultuureducatie is niet in het geding. Het educatieve programma ‘Stars on Stage’ in de Speeldoos staat, wat de gemeente betreft, niet ter discussie. Het geschil tussen het theater en de gemeente gaat over de subsidie voor de amateurkunst.

 

Zie ook het redactionele artikel:
Kadernota: Vughtse raad eensgezind over afbouw subsidie Speeldoos

Zie ook de ingezonden stukken:
Kritiek op Speeldoos onterecht!
Vughtse gemeenteraad ziende blind en horende doof
Afscheid van Vught

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …