Gemeente gaat sporthal Elzenburg zelf exploiteren

In 2018 heeft de Vughtse raad besloten om het beheer en de exploitatie van de nieuwe sporthal Elzenburg samen met het jeugd- en jongerencentrum per 1 januari 2019 uit te besteden aan Stichting Bestuursorgaan Elzenburg. De Stichting heeft eind maart aan de gemeente gevraagd om het beheer en de exploitatie van de sporthal terug te nemen.

Met het bestuursorgaan is destijds een exploitatieovereenkomst voor 2+2 jaar afgesloten. In de begroting is toen voor 2019 en 2020 een exploitatiebijdrage van 115.000 euro uitgetrokken. De gemeente stelt de raad nu voor om in te stemmen met het verzoek van Stichting Bestuursorgaan Elzenburg, om het beheer en de exploitatie van sportzaal Elzenburg aan de gemeente over te dragen en voor het beheer en de exploitatie van jeugd- en jongerencentrum Elzenburg in 2021 en 2022 toch een jaarlijkse exploitatiebijdrage van 115.000 te begroten.

Volle aandacht op jongerenwerk
In april 2020 zijn de raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken begin 2020. Ondanks de inspanningen van zowel de Stichting als de gemeente, is de basis nog niet op orde. De opdracht om zowel de sportzaal als het jeugd- en jongerencentrum te beheren en te exploiteren, blijkt veelomvattend. Bestuursorgaan Elzenburg heeft moeten constateren dat de dubbele opdracht ertoe heeft geleid dat er te weinig inhoudelijke doorontwikkeling van het jeugd-­ en jongerencentrum heeft plaatsgevonden. Om de volle aandacht hierop te kunnen richten, is de gemeente gevraagd vóór de start van het sportseizoen 20/21 het beheer en de exploitatie van de sportzaal over te nemen. Gelet op de eigen bevindingen, die van de stichting en van gebruikers van de sportzaal, constateeert de gemeente dat de vereiste professionaliteit en kwaliteit om uitvoering te geven aan de opdracht niet wordt geleverd. De gemeente is het daarom eens met het standpunt van het stichtingsbestuur dat deze situatie niet met nog eens twee jaar verlengd moet worden. De integrale exploitatie levert tot nu toe financieel en inhoudelijk weinig tot niets op. Door het overdragen van het beheer en de exploitatie van de sportzaal, kan Elzenburg zich volledig richten op de benutting, beleving en het bruisend maken van het jeugd- en jongerencentrum. Hierover maakt het college prestatieafspraken met Bestuursorgaan Elzenburg.

Consequenties
Er is onderzocht wat de mogelijkheden en consequenties zijn van de overname van het beheer en de exploitatie van de sportzaal. Dat blijkt organisatorisch en qua onderhoud relatief gemakkelijk in te voegen in het beheer en de exploitatie van andere gemeentelijke accommodaties. Gebouwtechnisch is een beperkt aantal aanpassingen nodig. Voor gebruikers van diverse gemeentelijke binnensportaccommodaties ontstaat hiermee meer uniformiteit in huurvoorwaarden en aanspreekpunt. Uitgangspunt is dat het overnemen van het beheer en de exploitatie van de sportzaal geen nadelig financieel effect heeft voor de gemeente. De gemeente verwacht dat de overname zal leiden tot een efficiëntere inzet van zaalcapaciteit en tot hogere huurinkomsten. Daarnaast wordt verwacht dat de werkzaamheden voor de sportzaal op dit moment binnen de beschikbare ambtelijke formatie opgevangen kan worden.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …