Géén vergunning voor uitbreiding parkeerplaatsen bij Strandhuys en Strandpaviljoen IJzeren Man

College antwoordt op vragen D66

In de papieren editie is helaas de tweede alinea weggevallen. Hier is het complete artikel geplaatst.

Het Vughtse college van B&W heeft geantwoord op de schriftelijke vragen van D66 over de ontwikkelingen rond het recreatiegedeelte van de IJzeren Man. Daarbij blijkt dat er geen vergunning is aangevraagd voor de uitbreiding van de parkeerruimte vlakbij het Strandhuys en Strandpaviljoen. Het antwoord van het college staat op de agenda voor de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 5 maart.

Het college schrijft de D66-fractie dat de initiatiefnemer diverse verbeteringen heeft aangebracht bij de IJzeren Man, bijvoorbeeld het vernieuwen van de speeltuin en de aanpassingen bij het Strandhuys. Dit zijn onderdelen die passen binnen het bestemmingsplan en de kaders die de gemeenteraad destijds heeft vastgesteld voor de aanbesteding en de pachtovereenkomst van de IJzeren Man.

Parkeerterrein
Voor het uitbreiden van het parkeerterrein is geen vergunning aangevraagd of verleend. Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ dienen parkeervoorzieningen te worden opgericht binnen het bouwvlak. Op de locatie waar de parkeerplaatsen zijn aangelegd is geen bouwvlak gelegen. Parkeervoorzieningen zijn op grond van de bestemmingsplannen op deze locatie dus niet toegestaan. De gronden waarop de parkeerplaats is gerealiseerd, zijn wel in erfpacht gegeven in het kader van de aanbesteding van de IJzeren Man. De parkeerplaatsen zijn zonder toestemming van de gemeente ingericht en er is geen toestemming gegeven voor het verwijderen van het groen en de bomen.

Handhaven
D66 vroeg welke mogelijkheden het college heeft om deze parkeerplaatsen weg te halen als niet aan de juiste formaliteiten is voldaan. Het college antwoordt dat in het kader van handhaving twee zaken zijn geconstateerd. Een trafohuisje is zonder vergunning geplaatst. Hiervoor is een bouwstop en een last onder dwangsom opgelegd. Daarnaast is onderzocht of de situatie te legaliseren is binnen het geldende bestemmingsplan. Uiteindelijk is wel een aanvraag ingediend. Inmiddels is hiervoor een vergunning verleend. Voor de aanleg van de parkeerplaats wordt vanuit handhaving volop onderzocht en uitgezocht of de situatie gelegaliseerd kan worden binnen het bestaande bestemmingsplan danwel handhavend opgetreden moet worden.

Inmiddels heeft de gemeente besloten te gaan handhaven. Exploitant Bas van de Ven: “Ik heb een brief van de gemeente gekregen dat ze gaan handhaven. Een overdreven reactie want wat is er gebeurd? We hebben een paar paaltjes, een dode boom en wat struiken verwijderd. Eind vorige week hebben we alvast een gedeelte van de heg geplaatst die de auto’s aan het zicht moet onttrekken, de rest volgt binnenkort. De struiken daarvoor komen van camping De Vondst, die we eind januari hebben aangekocht. Er kunnen nu 20 à 30 auto’s meer op het parkeerterrein vlak bij ‘t Strandhuys. Dat is vooral in de winter belangrijk voor onze gasten. Die stuur je liever niet in het donker het bos in naar de grote parkeerplaats.”

Hotelplannen
D66 wilde ook weten welk antwoord het college heft gestuurd naar de exploitant van de IJzeren Man, nadat die vorig jaar zjjn hotelplannen presenteerde. Het college geeft aan dat de exploitant naar aanleiding van de presentatie een visie voor het gebied heeft gemaakt. In deze visie is géén hotelontwikkeling opgenomen. Het college heeft de ingediende visie beoordeeld. Daarbij bleek dat in de visie elementen zijn opgenomen die niet passen binnen de kaders van de aanbesteding, het bestemmingsplan en de gesloten overeenkomsten. Aan deze onderdelen wordt dan ook niet meegewerkt. Het college benadrukt de randvoorwaarden en eisen die zijn vastgelegd bij de aanbesteding. Uitgangspunt hierbij is de IJzeren Man als ‘pleisterplaats’. Dat betekent dat het huidige bestemmingsplan ook leidend is bij verdere ontwikkelingen. Het college zal niet meewerken aan ontwikkelingen die niet passen binnen bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’. Als de initiatiefnemer een bestemmingsplanherziening indient, zal de gemeenteraad daarbij aan de voorkant betrokken worden.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …