Geen extra maatregelen om rattenoverlast te beperken

De VVD-fractie heeft in april schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse college over de rattenoverlast. De fractie heeft daarover signalen ontvangen via diverse kanalen. De overlast is niet nieuw, ook in juni 2017 heeft de VVD vragen gesteld over hetzelfde onderwerp.

In antwoord op de vragen geeft het college aan bekend te zijn met de overlast die door ratten wordt veroorzaakt en neemt hiervoor zijn verantwoordelijkheid. Bij meldingen van ratten wordt door de gemeente een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de dieren op openbaar terrein te bestrijden. Het college meldt ook dat in 2023 en 2024 sprake is van een stijgend aantal meldingen van overlast door ratten.

Verbod op bestrijdingsmiddelen
De VVD vraagt zich af of er een verband is tussen de toename van de overlast en het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen. Volgens het college speelt het verbod op bestrijdingsmiddelen daarin een rol, maar vooral de stijgende grondwaterstanden leiden ertoe dat de rat haar toevlucht vaker zoekt binnen het hoger gelegen bebouwde gebied. Hierdoor komen inwoners meer in aanraking met de rat waardoor meer meldingen gedaan worden. Daarbij is er geen significant verschil tussen de verschillende wijken van Vught.

De VVD-fractie suggereert dat er mogelijk een verband is tussen de toename van ratten in wijken en werkzaamheden rondom PHS. Volgens het college bestaat de kans dat door de werkzaamheden aan het spoor de rust- en verblijfsplaatsen verdwijnen en dat ratten die hier verbleven op zoek gaan naar een nieuw leefgebied. Maar de oorzaak van het gestegen aantal meldingen wordt toch vooral gezocht in het stijgende grondwater. Dit zijn ook de ervaringen van andere gemeenten in de regio.

Géén melding van besmettingen
De VVD stipte aan dat ratten risico’s met zich meebrengen voor de volksgezondheid, zoals overdracht van het hantavirus. Volgens het college zijn er bij de GGD geen signalen van besmetting met dit soort virussen ontvangen. Wanneer er zich risico’s voordoen of dreigen voor te doen, benadert de GGD de gemeentelijke organisatie actief.

In 2017 werd reeds toegezegd om met Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te bespreken welke extra maatregelen nog meer ingezet zouden kunnen worden, zoals het aanvragen van een vrijstelling voor het gebruik van gif. De VVD vraag zich af welke aanvullende maatregelen de gemeente nu neemt om de overlast zo spoedig mogelijk te laten verdwijnen. Het college is echter niet van plan extra maatregelen te nemen. Door het beperken en verwijderen van zwerfafval, zorg te dragen voor voldoende afvalbakken en de ratten in openbaar gebied te bestrijden wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Het college roept wel inwoners op een actieve bijdrage te leveren aan bestrijding van de overlast door zorgvuldig om te gaan met hun afval, zodat het voedselaanbod voor de rat wordt beperkt.

Kijk ook bij

Lezing over zonsverduisteringen en andere eclipsen

Op donderdag 27 juni geeft Urijan Poerink bij Sterrenwacht Halley in Vinkel een publiekslezing over …