Géén doorgang van Petrustuin naar Heuvel

Het Vughtse college van B&W heeft in een raadsinformatiebrief antwoord gegeven op de vraag: ‘Komt de doorgang van de Petrustuin naar de Heuvel er nog?’

Op 26 mei 2011 besloot de Vughtse raad over de invulling van de tuin van de Petruskerk: ‘In te stemmen met het openbaar toegankelijk maken van de tuin en de bereidheid uit te spreken om positief mee te werken aan het beschikbaar stellen van middelen voor inrichting, beheer en onderhoud van de tuin en als het college daarvoor te zijner tijd een voorstel doen’.

Op 18 juni 2015 besloot de raad het standpunt over de kosten van de inrichting, beheer en onderhoud van de Petrustuin terug te nemen en te vervangen voor een nieuw besluit. Dit omdat er inmiddels, in opdracht van de gemeente, een plan voor de Petrustuin was opgesteld. De financiële uitvoering van dit plan viel hoger uit dan oorspronkelijk was geraamd. Daarnaast bleek, dat het idee dat de gemeente zorg zou dragen voor het beheer en het periodiek onderhoud, niet praktisch was omdat de tuin geen eigendom van de gemeente is. Er werd toen besloten het standpunt van 26 mei 2011 terug te nemen. Gelet op de toezeggingen die waren gedaan aan DePetrus BV en de verwachtingen die hieraan ontleend mochten worden, is er vervolgens door de gemeenteraad op 18 juni 2015 besloten om éénmalig een bedrag van 75.000 euro aan DePetrus BV beschikbaar te stellen. Dit op voorwaarde dat: ‘De inrichting van de tuin plaats zou vinden conform de inrichtingstekening van bureau Houtman en Sander d.d. 11 december 2014, laatst gewijzigd 23 april 2015; de tuin openbaar toegankelijk wordt ingericht; DePetrus BV zelf zorgdraagt voor het onderhoud en beheer van de tuin; de inrichting van de Petrustuin per 15 oktober 2015 is voltooid; voor een periode van minimaal 10 jaar is voorzien in het in stand houden van deze tuin en het onderhoud aan de tuin.’ DePetrus BV is op 11 augustus 2015 van dit besluit op de hoogte gebracht.
In de raadsvergadering van 21 april 2016 is vervolgens een motie met betrekking tot de Petrustuin aangenomen waarin het college verzocht wordt om de doorgang van de Ploegstraat naar de Heuvel alsnog door DePetrus BV te laten realiseren. Dit was immers onderdeel van het besluit. DePetrus BV is hierover geïnformeerd in een brief d.d. 28 april 2016.

Niet gerealiseerd
In de informatiebrief wordt nu geconstateerd, dat de Petrustuin niet geheel conform aangeleverde tekening is uitgevoerd. Meerdere keren is de motie onder de aandacht gebracht bij zowel de Petrus BV, als erfpachter, als bij de eigenaar van de naastgelegen voormalige pastorie. Om de doorgang te realiseren is namelijk medewerking van deze eigenaar van belang.
Om een doorgang tussen de tuin en De Heuvel te realiseren, moet een klein gebouw tussen de kerk en de voormalige pastorie worden afgebroken. Deze aanbouw is vast verbonden aan de pastorie. Daar komt bij dat de eerste 30 cm van de aanbouw, dus ook de eerste 30 cm van de beoogde doorgang, grenzend aan de voormalige pastorie, eigendom zijn van de eigenaar van de pastorie, en dus niet van DePetrus BV. Het is DePetrus BV echter niet gelukt om goede en reële afspraken te maken met de eigenaar van de pastorie over de afbraak van de aanbouw. Dit ondanks een bemiddelende rol vanuit de gemeente. DePetrus BV heeft gezien de bovenstaande situatie besloten de aanbouw te laten staan en voorlopig in gebruik te houden.

Niet haalbaar
Het college trekt nu de conclusie dat het helaas niet haalbaar is gebleken om een doorgang te realiseren tussen de kerk en de pastorie en dat het irreëel is om te veronderstellen dat een doorgang kan worden afgedwongen. Gelet op de gepleegde inspanningen ziet het college het als onjuist om tot een gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidie over te gaan. Dit standpunt is gebaseerd op het gegeven dat de aanleg van de ‘Petrustuin’ de DePetrus BV uiteindelijk aantoonbaar 93.277 euro heeft gekost en dat daardoor de subsidie niet oneigenlijk gebruikt is. Daarnaast kost het onderhoud aan de tuin de DePetrus BV jaarlijks 4.060 euro. De gemeente heeft hieraan eenmalig 75.000 euro bijgedragen. Het college is daarom van mening dat de gemeente met een eenmalige subsidie voor de inrichting van een tuin een betere afspraak heeft gemaakt dan de oorspronkelijke afspraak uit 2011. Daarnaast is het ‘niet doorgaan van de doorgang’ moeilijk te kwantificeren in subsidiegeld bij een eventuele terugvordering. Het college schat in dat een terugvordering tot een juridische procedure zal leiden en denkt dat het effectiever is om energie te steken in het in de hand houden van de beheers- en energiekosten van de voormalige kerk, die zijn namelijk structureel. Het college ziet momenteel géén mogelijkheden om te bewerkstelligen dat de doorgang alsnog wordt gerealiseerd. Dit gelet op het feit dat DePetrus BV verder volledig aan de voorwaarden heeft voldaan, de onmogelijkheid om een compromis te bereiken over de sloop van het bijgebouw en de door DePetrus BV gedane investeringen.

Wanneer de situatie rondom het bouwwerk tussen de kerk en de voormalige pastorie in de toekomst wijzigt, gaat het college proberen om de afspraken van juni 2015 na te komen en de verbinding tussen de Petrustuin en De Heuvel alsnog te realiseren.

Kijk ook bij

Gijs Decates uit Vught wint NK Striptekenen

Gijs Decates (2011) uit Vught heeft zondag 24 september het Nederlands Kampioenschap Striptekenen in zijn …