Fons Potters (D66): “Vught leeft op te grote voet”

In de raadsvergadering van 2 juli bespraken de Vughtse raadsleden opnieuw de Kadernota 2021-2024. Dat kwam grotendeels neer op een herhaling van zetten uit de commissievergadering van 26 juni. De oppositie vond dat in de Kadernota een aantal posten ontbrak en dat die daarom een veel te rooskleurig beeld gaf van de financiële situatie en de coalitiepartijen en wethouder Toine van de Ven legden uit dat er sprake was van ‘business as usual’.

Volgens Fons Potters (D66) leeft Vught op te grote voet en heeft de gemeente er financieel nog nooit zo slecht voor gestaan. “In heel Nederland maken bestuurders zich en over de financiële vooruitzichten, maar niet in Vught. ” Potters vond het kwalijk dat het college geen invulling had gegeven aan de motie waarin raadsbreed was verzocht om in de Kadernota aan te geven hoe op termijn de schulden naar beneden gaan en de solvabiliteit wordt verbeterd. Suzanne van Wiggen (SP) vond het betreurenswaardig dat de moeilijke keuzes werden doorgeschoven naar volgend jaar. “We stormen af op een gigantisch debacle.” Yvonne Vos (CDA) beoordeelde de Kadernota als kwalitatief onder de maat, onvolledig en onbetrouwbaar. Volgens haar moeten er meer middelen voor de scholen Zuiderbos en Koningslinde in de prognoses worden opgenomen, terwijl er ook te weinig rekening wordt gehouden met de extra kosten aan het wegennet en de effecten van de herijking van de uitkeringen uit het gemeentefonds.

Wethouder Toine van de Ven was niet onder de indruk. “Er wordt gezegd dat Vught er nog nooit zo slecht heeft voorgestaan, maar ik denk dat héél veel colleges in dezelfde positie zouden willen verkeren als Vught. We kunnen aan al onze verplichtingen blijven voldoen en we hebben nog 9 miljoen in de reserves om risico’s op te vangen. Dat terwijl we afgelopen jaren structureel 2 miljoen méér hebben uitgegeven op het sociaal domein, zonder dat daar geld van het Rijk tegenover stond.” De wethouder bestreed dat er in deze Kadernota al gelden voor een eventuele nieuwbouw voor Koningslinde zouden moeten staan. “De kosten gaan pas in 2026 lopen en hoeven dus niet voor ‘23 en ‘24 in de Kadernota opgenomen te worden.” Het verwijt dat de gevolgen voor de herijking van de uitkeringen uit het gemeentefonds niet werden meegenomen, vond hij eveneens volkomen onterecht: “Die nemen we pas mee als we de effecten goed kunnen inschatten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weet het zelf nu niet eens. Zodra de cijfers bekend zijn, komt er een ‘vertaling’ naar de raad.”

Motie
Bij de coalitiepartijen was ten aanzien van de hoge schuldenpositie door de extra bijdragen aan de Rijksinfra sprake van voortschrijdend inzicht. Ze vergeleken de situatie met het afsluiten van een hypotheek. “In het begin heb je hoge schulden, maar die lopen daarna langzaam terug.” Ze verwachten niet dat de schuldenquote de komende 4 jaar aanzienlijk lager zal worden. PvdA-GL, GB en VVD waren het ook eens met wethouder Van de Ven dat er op dit moment nog geen besluiten over bezuinigingen genomen hoeven te worden. Ze vinden de begrotingsbehandeling in november, als er meer duidelijkheid is en bezuinigingen nodig zouden zijn, een beter moment.

De motie van D66, SP en CDA waarin het college werd verzocht de komende maanden een sluitende meerjarenbegroting op te stellen met een op termijn stijgende solvabiliteit en een dalende schuldquote, was daardoor kansloos. De Kadernota zelf werd met een ruime meerderheid aangenomen. D66, SP en CDA stemden tegen.

Kijk ook bij

Gratis pakket voor Burendag op 25 september!

Zaterdag 25 september is het weer Burendag! Dit jaar is de behoefte aan samen zijn …