Fonds tegen energiearmoede in Vught

D66 en Gemeentebelangen kwamen in de raadsvergadering van 21 juli met een motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’ over energiearmoede. Deze motie was een vervolg op de motie over dit onderwerp die GB eerder deze maand, tijdens de behandeling van de Kadernota 2023-2026, had ingediend en weer ingetrokken. Het fonds dat in de aangepaste motie wordt genoemd moet inwoners die te maken hebben met energiearmoede, in staat stellen om maatregelen te nemen die hun energieverbruik terugdringen.

In de motie wordt het college verzocht om:

• in gesprek te gaan met lokale energie-initiatieven en coöperaties om zo spoedig mogelijk tot concrete plannen te komen waarmee gevolg gegeven wordt aan de aanpak van energiearmoede, de besparingsopgave en versnelling van de energie- en warmtetransitie en de stimulering van energiebewustzijn onder inwoners;
• daarbij een revolverend fonds beschikbaar te stellen tegen een lage rente aan lokale energie-initiatieven, coöperaties en particulieren voor het reduceren van de energierekening van huishoudens met een laag inkomen;
• hiervoor de Algemene Reserve te gebruiken;
• selectiecriteria te laten opstellen vanuit een marktvisie, op basis waarvan huishoudens kunnen inschrijven om deel te nemen;
• snelheid te maken om zodoende het maximale effect te behalen uit de lopende salderingsregeling, met betrekking tot het aanleggen van zonnepanelen;
• uiterlijk in kwartaal 4 van 2022 de raad hiertoe een raadsvoorstel aan te bieden.

Er kwamen wat kritische opmerkingen over de motie, vooral Koen van Dinther (VVD) had bedenkingen, maar liet zijn eindoordeel afhangen van het uiteindelijke voorstel waarmee het college dit najaar komt. Jan-Willem Verlijsdonk (D66) erkende dat er aan de motie nog open eindjes zitten en hij hield de raadsleden voor: “Er komt straks een collegevoorstel en daar kunnen jullie ja of nee tegen zeggen.” Ton van der Vossen (PvdA-GL) stelde voor om ook particulieren de kans te geven leningen uit het fonds op te nemen. Na een aanpassing omarmde ook zijn partij de motie, die uiteindelijk unaniem werd aangenomen.

Kijk ook bij

Voorjaarsconcert Vughts Mannenkoor & Vrouwenkoor Innovation

Zondagmiddag 24 maart 14.00 uur zal het Vughts Mannenkoor een voorjaarsconcert verzorgen, samen met Vrouwenkoor …