Extra geld nodig voor Taalhuis

Tijdens de raadsvergadering over de Vughtse begroting 2024 diende de fractie van D66 een amendement in waarin het college werd opgedragen 30.000 euro in de begroting op te nemen voor het Taalhuis ten laste van het positieve begrotingsresultaat. Een Taalhuis is een herkenbare plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Burgers kunnen er cursussen volgen, inloopspreekuren bezoeken, oefenen met taal of zo nodig worden doorverwezen naar andere instellingen.

In het besluit van het amendement stond verder nog de opdracht om in de Kadernota 2025- 2028 een voorstel aan de raad te doen voor een jaarlijks vast budget voor het Taalhuis en om in samenwerking met de coördinator een plan op te stellen om deze middelen effectief te besteden, op basis waarvan deze daadwerkelijk ter beschikking kunnen worden gesteld. Voor het amendement was géén meerderheid te vinden, maar toen D66 bereid was het eerste punt te laten vallen, bleken de kaarten anders te liggen.

Laaggeletterden
In de toelichting op het amendement stelde de D66-fractie dat er in de gemeente Vught tussen de 2000 en 3000 inwoners, in meer of mindere mate, te kampen hebben met laaggeletterdheid. Doordat zij deze basisvaardigheden ontberen, worden zij belemmerd om volwaardig en zelfstandig mee te doen aan onze samenleving.
De gemeente ontvangt 12.736 euro uit de Rijksmiddelen om iets aan dit probleem te doen en vult dit bedrag aan met de dividenduitkering van de WSD om een vrijwilligerscoördinator aan te stellen voor ca. 20.000 euro. Volgens de indieners is dit bedrag te beperkt gezien het hoge aantal laaggeletterden. Bovendien is het bedrag ook nog afhankelijk van de variabele dividenduitkering van de WSD. D66 vindt dat een maximaal bereik van het Taalhuis wenselijk is, terwijl het beschikbare bedrag te laag is om de laaggeletterdheid daadwerkelijk aanzienlijk terug te dringen. Dion Meuwissen (D66) benadrukte bij het indienen van het amendement dat in de gemeente Vught de laaggeletterdheid bovengemiddeld hoog is en dat er daarom meer geld nodig is dan het Rijk beschikbaar stelt. Daarom wilde hij dat in plaats van 20.000 euro een bedrag van 30.000 euro in de begroting wordt opgenomen.

Omgekeerde volgorde
Wethouder Jos den Otter vertelde dat het college sympathiek tegenover het amendement stond, maar hij was van mening dat de verkeerde volgorde werd aangehouden. “Er wordt nu geld gevraagd, maar we hebben geen doel waaraan we het geld willen uitgeven. Bovendien hebben we nog geen ‘handjes’ om de plannen uit te voeren.” Hij ontraadde daarom het amendement. In de tweede ronde van de discussie vertelde Nino de Lange (PvdA-GL) dat hij het een goed amendement vond, maar hij adviseerde D66 het stuk aan te houden, omdat hij geen flauw idee had wat je met 30.000 euro kunt doen. Meuwissen kondigde daarop aan dat hij het eerste punt van het amendement wilde laten vallen en de resterende twee punten omzette naar een motie. Die werd bij de stemming unaniem gesteund. Dit betekent dat het ‘extra geld voor het bestrijden van laaggeletterdheid’ volgend jaar juni, bij de behandeling van de Kadernota 2025-2028, opnieuw ter sprake zal komen.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …