Even doorbijten …

Sinds 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen om zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Zo kan het zijn dat iemand met zeer veel moeite kan traplopen; dan zou een traplift een uitkomst zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Inwoners die zich in zo’n situatie bevinden, kunnen zich in de gemeente Vught wenden tot de afdeling Wegwijs+ met een verzoek om in aanmerking te komen voor een voorziening. Een consulent van Wegwijs+ komt dan bij de aanvrager langs om de situatie te bespreken. Op basis van diens bevindingen wordt een besluit genomen door de gemeente.

Concreet voorbeeld
Een oudere alleenwonende man heeft een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor een traplift. Eerder heeft hij al twee maal een gesprek gehad met Wegwijs+ over huishoudelijke hulp en een scootmobiel. Het verzoek voor de traplift wordt afgewezen. In eerdere gesprekken is gesproken over het feit dat traplopen moeilijker wordt en meneer had daarop dus tijdig kunnen anticiperen door te verhuizen naar een seniorenwoning. Vervolgens vindt een gesprek plaats tussen de betrokkene, consulenten van Wegwijs+, een ouderenadviseur en een cliëntondersteuner van Stichting Ouderen Samen. Uitkomst van dit gesprek is dat het besluit van de gemeente niet wordt herzien.
In gezamenlijk overleg is besloten een vervolgtraject te starten. Ouderenadviseur en cliëntondersteuner waren er namelijk stellig van overtuigd dat nut en noodzaak van een traplift voor meneer van uitzonderlijk belang was om zelfstandig te kunnen blijven wonen in zijn vertrouwde woning.
De volgende stap was een bezwaarprocedure bij de Bezwaarschriftencommissie, die in het leven is geroepen om geschillen tussen een aanvrager en de gemeente te beoordelen. Samen met een jurist van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) werd een bezwaarschrift ingediend.
Uitkomst van deze zitting en het ingediende bezwaar was dat de commissie de gemeente adviseerde om de eerdere beslissing te herzien. Door de gemeente is dit advies overgenomen: begin juli is beslist dat betrokkene toch in aanmerking komt voor een traplift.
De procedure tot het besluit van de gemeente heeft ruim zes maanden geduurd. De plaatsing van de traplift verliep daarentegen voorspoedig, want deze is een week na de genomen beslissing geplaatst.

Moraal van dit verhaal
Je kunt wegen bewandelen om je gelijk te halen als je ervan overtuigd bent dat je verzoek billijk en rechtmatig is, maar dan moet je wel even doorbijten. Cliëntondersteuners van Stichting Ouderen Samen kunnen daarbij een rol spelen, zoals in deze situatie nadrukkelijk het geval was. www.ouderensamen.nl

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …