Interim-bestuur Theater de Speeldoos brengt onderzoeksrapport uit

Het interim-bestuur van Stichting Theater de Speeldoos heeft het college van B&W een rapport gepresenteerd over de stand van zaken van het theater in Vught. Dit rapport bevat de conclusies van het onderzoek van het bestuur van De Speeldoos naar de activiteiten, het gebouw en de exploitatie. Het college dankt het bestuur voor de inspanning, maar schrikt tevens van de conclusies. Zo blijkt het theater er veel slechter voor te staan dan altijd is beweerd. Theater de Speeldoos kan zelfs elk moment failliet gaan. Om de continuïteit voor de amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie te waarborgen, wil het college binnen twee weken met een voorstel komen over de toekomst van de Speeldoos.

Het rapport laat zien dat er dat er een grote onderhoudsachterstand is van het gebouw. Het college schrikt van de ernst van deze achterstand. Een onafhankelijke vastgoedadviseur rapporteert dat er een renovatie van minimaal 4,3 miljoen euro nodig is. Voor dit onderhoud blijkt alleen op papier te zijn gereserveerd. In de praktijk is er echter geen euro voor beschikbaar bij de Speeldoos.

Het onderzoek bevestigt dat professioneel theater zonder subsidie in Vught niet mogelijk is. Er is vastgesteld dat de amateurkunst voor een aanzienlijk lager bedrag had kunnen worden gefinancierd dan waarvoor subsidie is verleend. De nieuwe berekeningen laten zien dat er voor de exploitatie 150.000 euro per jaar minder nodig is. Het bevestigt de eerdere constatering van het college dat er tegen de subsidievoorwaarden in wel degelijk subsidiegeld is besteed aan professionele kunsten. In 2007 heeft de Raad van State de gemeente al in het gelijk gesteld op het punt van de subsidie. Het theater had zijn exploitatie daarop moeten aanpassen.

Ook bijzonder zorgwekkend vindt het college de schuld van Stichting StarsOnStage aan Stichting Theater de Speeldoos. Deze schuld, bijna 300.000 euro, ontstond door het te lang ‘op de oude voet’ doorgaan van de cultuureducatie, terwijl – op grond van het geldende subsidiebeleid – StarsOnStage inmiddels aanzienlijk minder subsidie ontving. Aan het gemeentelijk verzoek om de activiteiten op het beperkter budget af te stemmen, hebben bestuur en directie van de Speeldoos nooit gehoor gegeven. Een keuze, waarvoor nu de rekening wordt gepresenteerd.

Ten slotte laat het onderzoek zien dat de liquiditeitsprognose bijzonder ernstig is. Wordt er in april geen extra subsidie verstrekt aan Stichting Theater de Speeldoos, dan is een direct faillissement zelfs onafwendbaar. Daarmee zouden alle verenigingen, leerlingen en docenten op straat komen te staan. Met deze extra subsidie is een bedrag van meer dan 300.000 euro gemoeid.

Vanwege de ernst van de situatie, en om een faillissement te voorkomen, wil het college nog in april een voorstel over de toekomst van de Speeldoos aan de gemeenteraad voorleggen. Aan de raad zal worden gevraagd een extra raadsvergadering te houden om hierover besluiten te nemen. Boven alles, wil het college snel duidelijkheid en continuïteit scheppen, vooral voor de beoefenaars van amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie in Vught.

In december 2018 heeft de voltallige gemeenteraad het vertrouwen in het oude bestuur en directeur van Theater de Speeldoos opgezegd. Daarop is het bestuur afgetreden. De Speeldoos heeft het gemeentebestuur vervolgens gevraagd om kandidaten te zoeken om een nieuw bestuur te vormen. Het college heeft daarop drie kandidaten aangezocht met expertise op het gebied van theater, juridische vraagstukken en bedrijfsvoering. Zij vormen het huidige interim-bestuur. Daarbij is het verzoek gedaan om een ‘foto’ te maken van de situatie van de Speeldoos om tot realistische keuzes voor de toekomst te komen. Deze ‘foto’ bevestigt het eerste beeld dat de interim-directeur, die Theater de Speeldoos vorig jaar benoemde, heeft geschetst en heeft dit beeld verder aangescherpt en gecompleteerd.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …