Elzenburg moet gaan bruisen

De Vughtse raad beslist in de raadsvergadering van 11 oktober over een collegevoorstel om jaarlijks 115.000 euro bij te passen in de exploitatie van Jeugd en Jongerencentrum Elzenburg en de sporthal. Tot nu toe lukte het niet om het jongerencentrum aan de Brabantlaan kostendekkend te exploiteren. De verwachting was dat dit wél zou gaan lukken als de sporthal en het Kindcentrum op hetzelfde terrein ook van de mogelijkheden die Elzenburg biedt, gebruik gaan maken.

Uit de nieuwe exploitatieopzet die nu is gemaakt, blijkt dat de Stichting Bestuursorgaan Elzenburg, dat zowel het Jongerencentrum als de sporthal gaat exploiteren, voorlopig rekening moet houden met een exploitatietekort van 115.000 euro per jaar. Rob Janssen, voorzitter van het bestuursorgaan, vertelde tijdens de inspraakronde in de commissie ‘Bestuur’ dat de afgelopen jaren is gebleken dat het niet mogelijk is om met vrijwilligers en uitsluitend voor jongeren een kostendekkende exploitatie te genereren. Het bestuur wil Elzenburg meer laten bruisen. De vergaderruimten van Elzenburg zijn vrijwel altijd bezet, maar de grote zalen staan nog vaak leeg. Dat heeft te maken met het gegeven dat de doelgroep overdag op school zit en de vrijwilligers aan het werk zijn. Janssen: “Ik hoor u denken, dan laat je toch anderen toe, maar ik wijs erop dat we hadden afgesproken dat Elzenburg een centrum voor jongeren zou worden en dat er afspraken door school en gemeente waren gemaakt om de grotere ruimten te benutten.” Hij verzekerde de commissieleden dat zijn bestuur streeft naar een permanent gezonde financiële situatie; daarbij doelde hij niet uitsluitend op een kostendekkende exploitatie, maar op een situatie waarin de gemeente en Elzenburg niet over en weer verrast worden door tegenvallers. Dat kan volgens Janssen door regelmatig te gaan zitten en de zaken door te praten. Hij hield de commissieleden voor: “Bedenk dat we goud in handen hebben. Elzenburg kan activiteiten aanbieden voor jongeren van 5 tot 25. Daarmee kunnen organisaties hun eigen vrijwilligers opleiden, we kunnen jongeren een sociaal netwerk aanbieden, in aanraking brengen met kunst, cultuur, techniek en sport en hen als completer mens laten deelnemen aan de Vughtse gemeenschap.” Janssen gaf ook aan dat Stichting Bestuursorgaan Elzenburg met het voorstel dat er nu ligt tevreden is. “Natuurlijk zijn daar dingen op aan te merken, maar ik kan u verzekeren dat we er tevreden mee zijn en dat we er vol voor zullen gaan om Elzenburg en de sporthal te laten bruisen.”

Geen hamerstuk
Voor vijf van de zes fracties in de raad is het collegevoorstel over Elzenburg een hamerstuk. Alleen D66 wil in de raadsvergadering opnieuw over het stuk praten. Gemma Wiegant (D66) had veel vragen bij het voorstel. Zo vroeg zij zich o.a. af waarom het college er nu vertrouwen in had dat het nauw betrokken bestuurders zou lukken dit keer wel tot een sluitende exploitatie te komen, terwijl dit de afgelopen 4 jaar is mislukt. “Exact hetzelfde probleem wordt nu weer bij het Bestuursorgaan gelegd.” Ze vroeg zich af of de gemeente wel voldoende ondersteuning biedt om de vrijwilligers te laten excelleren. Ook zette zij vraagtekens bij het ontbreken van een risicoanalyse en vroeg zij zich af of het mogelijk is in een sociaal-cultureel gebouw met marktconforme tarieven te werken. Omdat Wiegant moest constateren dat het stuk geen antwoord gaf op al haar bedenkingen, was het voorstel voor D66 géén hamerstuk.

Maatschappelijke baten
Ook andere partijen hadden wel opmerkingen. Zo drukte Koen van Dinther (VVD) het college op het hart de financiële verantwoording dit keer vooraf waterdicht te regelen. “Wij zitten niet te wachten op een tweede Speeldoos.” Andere partijen trokken niet zo hard aan een dekkende exploitatie. Suzanne van Wiggen (SP) ziet in Elzenburg liever geen vermenging van doelgroepen en merkte daarnaast op dat het in de sociaal-culturele sector niet zo eenvoudig is om quitte te spelen: “We hebben ervaring met Accomplu. We moeten ervan uitgaan dat er geld bij moet.” Ook het CDA vond het stuk nogal financieel getint. Rutger Jans was van mening dat ook naar de maatschappelijke baten gekeken moest worden. Voor deze opmerking kreeg hij bijval van PvdA-GL, SP en GB. Overigens had Eddie van Doorn (GB) wel veel vertrouwen in de plannen en de mensen die ze moeten uitvoeren, zeker nu er een ervaren locatiebeheerder is gevonden. Hij denkt wel dat daar méér dan de 2 jaar voor nodig is waarvan nu wordt uitgegaan. De 5 jaar die het bestuursorgaan zelf noemt, acht hij reëler.

Kijk ook bij

Huisvesting arbeidsmigranten in Vught

Ook in de Vughtse economie spelen arbeidsmigranten een rol van betekenis omdat werkgevers steeds vaker …