Drukbezochte informatiemarkt over spoor en N65


De Informatiemarkt op 13 juni in Novalis over het spoor (PHS), de N65 en de Vughtse Regeling werd druk bezocht. Begrijpelijk, want de komende jaren zal vrijwel iedere Vughtenaar direct of indirect te maken krijgen met deze ingrijpende infrastructurele veranderingen. Vrijwel al deze informatie is te vinden op rijksinfravught.nl.

Door Maarten Kroese

Spoor
In de herfst van dit jaar neemt de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het definitieve Tracébesluit over de aanpassingen aan het Vughtse spoor die nodig zijn om het PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) te kunnen realiseren. Het oorspronkelijke Ontwerptracébesluit is inmiddels stevig aangepast onder invloed van het inspraakproces waarbij omwonenden, burgers en bedrijven, belangengroepen en bestuurders hun zienswijze gaven op de plannen.

Tot 2028
Op de informatiemarkt kwamen alle recente aanpassingen aan bod. De compactere sporenligging in Vught-Noord, waarbij de rails dichter bij elkaar gaan liggen. Extra maatregelen tegen trillingen ter waarde van 11 miljoen euro. Aangepaste bouwroutes, waardoor het bouwverkeer nauwelijks door het dorp zelf gaat. Afspraken met Jeugd Aktief, dat tot ieders blijdschap nu gewoon bereikbaar blijft. Een tijdelijke fietsbrug bij de N65, waardoor niet kilometers hoeft te worden omgefietst. Grotere parkeergelegenheid bij het tijdelijke station. De realisatiefase van dit omvangrijke project duurt van 2023 tot 2028. In 2028 wordt het tijdelijke spoor opgeruimd en de spooromgeving heringericht. Medewerkers van ProRail, Rijkswaterstaat, Provincie, Ministerie en de gemeente probeerden alle vragen zo goed en gedetailleerd mogelijk te beantwoorden.

N65
De presentatie over de reconstructie van de N65 deed de gemoederen hoog oplopen. Regelmatig werd Guido La Rose, de Vughtse projectleider van het bestemmingsplanproces, onderbroken door vragen en opmerkingen van geïrriteerde Vughtenaren, die zich niet gehoord voelden. Soms kon La Rose de vraag niet beantwoorden. Dan werd een andere expert om toelichting gevraagd. Na afloop van de presentatie kon men terecht voor gedetailleerde vragen. Van deze mogelijkheid werd ruim gebruikgemaakt.

Hoofdlijnen
De hoofdlijnen zijn duidelijk. Binnen de bebouwde kom van Vught krijgt de N65 een verdiepte ligging, waardoor doorstroming en leefbaarheid verbeterd worden. Op vier plaatsen worden viaducten over de weg gebouwd die, bij de Boslaan/Vijverbosweg en John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg, met rotondes beide dorpsdelen verbinden. De aansluiting bij de Groenewouddreef wordt aangepast, er komt een ‘halve aansluiting’ met viaduct. Extra elementen zijn een natuurbrug en een snelfietsroute om ongehinderd van Den Bosch naar Tilburg te kunnen fietsen.

Luchtkwaliteit
Er zal een toe- of afname zijn van het verkeer op het onderliggend wegennet, de bestaande wegen en kruispunten kunnen het verkeer echter goed verwerken. Op één kruispunt na, waarvoor een passende oplossing wordt gezocht. Schermen en stil asfalt zorgen voor een aanmerkelijke verbetering van de leefbaarheid langs de N65. Niet overal blijft de overlast binnen de geluidsnormen zodat op een aantal locaties aanvullende gevelmaatregelen worden voorgesteld. Op het onderliggend wegennet komen op een aantal locaties bronmaatregelen (geluidreducerende verharding) om de geluidsbelasting te beperken. Ook de luchtkwaliteit op de nieuwe N65 gaat de wettelijke grenswaarden ruimschoots halen. Onlangs heeft de Raad van State aangegeven dat onderzoeksmethode voor de stikstofuitstoot moet worden herzien. Het bestemmingsplan N65 zal na nieuw onderzoek worden aangepast. Voor de weg moet een aantal bomen verdwijnen, als compensatie zullen in het plangebied van de N65 nieuwe bomen worden geplant.

Animatie
Van de toekomstige reconstructie van de N65 is een hoogwaardige animatie vervaardigd, waarin je in vogelvlucht vanuit de richting Tilburg/Helvoirt naar Vught gaat. Deze animatie is hierboven te bekijken. Gedetailleerde informatie over alle plannen is te vinden in de Viewer op rijksinfravught.nl, die tot op straatniveau de veranderingen toont bij verschillende scenario’s.

Aankoopregeling
De infrastructurele veranderingen hebben voor sommige inwoners van Vught negatieve gevolgen. Daartoe is De Vughtse Regeling ingesteld. Deze bestaat twee delen. Maatschappelijke voorzieningen, hulpverlening en ondersteuning voor mensen die problemen ervaren door de plannen aan de weg en het spoor. Deze hulp is uitbesteed aan Wegwijs+. De aankoopregeling, bedoeld voor iedereen die door de plannen genoodzaakt is de eigen woning te verlaten. Onder voorwaarden kan uw woning worden aangekocht voor een garantiewaarde van 95% van de geldende marktwaarde. De aankoopregeling loopt onder voorbehoud tot 2024.

Ontwerpbestemmingsplan
Vanaf heden ligt het nieuwe Ontwerpbestemmingsplan tot 24 juli ter inzage op het gemeentekantoor en is digitaal beschikbaar op vught.nl. Inspraakreacties zijn hierin zo mogelijk verwerkt. Begin 2020 wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld. Ingediende zienswijzen worden hierin meegenomen.

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …