Door coronacrisis 100.000 euro minder toeristenbelasting

De gemeente Vught heeft de Burap (Bestuursrapportage) over de eerste vier maanden van 2020 vrijgegeven. Daarin zijn nog niet alle nadelige effecten van de coronacrisis opgenomen. Dat is ook niet mogelijk, doordat de gevolgen gewoon nog niet altijd duidelijk zijn b.v. doordat sommige regelingen in verband met corona nog aangepast zullen worden. Wel is een verlaging van de opbrengst van de toeristenbelasting met 100.000 euro al ingecalculeerd. In de voor 2020 vastgestelde begroting werd vooraf uitgegaan van een tekort van 214.000 euro (149.000 begroting + 65.000 extra voor bestrijding eikenprocessierups), maar na 4 maanden staat de teller alweer op 66.000 euro positief doordat er, naast enkele tegenvallers, ook flinke meevallers te noteren waren. Om nog maar eens te illustreren dat het bij de gemeentefinanciën tegenwoordig om dagkoersen gaat: door tegenvallers in de ‘Meicirculaire’ wordt er inmiddels voor 2020 toch weer een tekort van 38.000 euro verwacht.

Afvalverwerking
Zo is bijvoorbeeld de garantieprijs voor papier gedaald van 70 euro per ton naar 20 euro. De totale opbrengst van papier moet daarom met 140.000 euro naar beneden worden bijgesteld. Ook de verwerking van grof huishoudelijk afval is gestegen waardoor de totale kosten met 27.000 euro stijgen. Ook moest de inzamelwijze van afval worden gewijzigd waardoor de kosten met nog eens 27.000 euro stijgen. Gelukkig worden de kosten voor de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal 75.000 euro lager doordat er nieuwe afspraken gemaakt konden worden over de inzameling en verwerking.

Uitkeringen stijgen
Voor ‘Tijdelijke Overbruggingsmaatregeling Zelfstandig Ondernemers’ maatregel van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis zijn 630 aanvragen binnengekomen. De toegekende bijdrage voor 2020 bedraagt bijna 3,8 miljoen. De uitkeringen in dat kader zullen naar verwachting zeker op hetzelfde niveau uitkomen. In de regeling is opgenomen dat de Rijksbijdrage in ieder geval gelijk is aan de uitkeringen die de gemeente verstrekt. De vergoeding voor de uitvoeringskosten gaat per aanvraag. De gemeente verwacht dat na afloop van deze regeling er behoorlijk wat mensen naar de reguliere Bbz doorstromen. De bekendheid van de Bbz (bijstand voor zzp’ers) is door de coronacrisis behoorlijk toegenomen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de omvang daarvan is en de compensatie die de gemeente hierover van het Rijk zal ontvangen. Daarover verwacht de gemeente in de komende maanden meer duidelijkheid te krijgen.
De gemeente verwacht op dit moment dat de uitkering voor de Participatiewet over 2020 126.000 euro lager zal uitvallen dan was begroot. Daar bovenop komt nog een onverwachte tegenvaller door stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden naar 315 op het eind van 2020, dit terwijl aan het begin van het jaar nog een ‘all time low’ voor de uitkeringen kon worden genoteerd. Ook de kosten voor ‘Hulp bij het huishouden’ stijgen en worden 77.000 euro hoger dan voor 2020 is begroot.

Kijk ook bij

Blackjack in trek als gezelschapsspel

Ingezonden mededeling De huidige lockdown duurt al enkele weken en het einde is nog steeds …