Discussie over geheimhouding cijfers Zuiderbos

Op de agenda van de raadsvergadering van 8 oktober in Vught stond het agendapunt: Bekrachtiging geheimhouding op documenten. Volgens de raadsgriffier een verplichte procedure, maar het draaide toch weer uit op een circus met verdachtmakingen.

Bij het vaststellen van de agenda voor de raadsvergadering probeerden de oppositiepartijen het voorstel eerst van de agenda af te halen, omdat het er pas 48 uur daarvoor was opgezet. Volgens CDA, D66 en SP te laat om het nog in de fractie te kunnen bespreken. De griffier merkte op dat het volgens eigen reglementen van de raad is toegestaan om tot 48 uur voor de raadsvergadering een punt op de agenda te zetten. Daarnaast schrijft de gemeentewet voor dat op het moment dat het college geheimhouding oplegt, die in de eerstvolgende raadsvergadering door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, anders vervalt de geheimhouding.

De oppositiepartijen spraken hun vrees uit dat het college voor de verkiezingen besluiten gaat nemen over grote bedragen zonder dat het democratisch proces hieraan te pas is gekomen. Wethouder Van de Ven maakte duidelijk dat het niet ging om een inhoudelijke behandeling, maar zuiver over een procedurele kwestie. Het college wil niet dat nu al de financiële stukken over o.a. de school Zuiderbos openbaar worden. “Het is niet verstandig nu al de financiële kaarten op tafel te leggen terwijl er nog aanbesteed moet worden. Dan maken we de markt wijzer dan ze al is. Als de raad dit geheimhoudingsvoorstel nu niet goedkeurt, dan liggen de cijfers morgen op straat.” Fons Potters (D66) vond dat geen steekhoudend argument: “Bij de Avonturier en sporthal Elzenburg zijn de complete plannen met financiering wél zonder geheimhouding behandeld.” Van de Ven: “Daarmee zouden we ons als gemeente wel eens stevig in de vingers gesneden kunnen hebben.“ Ook Yvonne Vos (CDA) vond geheimhouding overbodig: “De ramingen zijn eerder bij de begrotingsbehandeling en tijdens een informatieavond genoemd en zijn dus al openbaar.”

Volgens de wethouder waren de cijfers die nu worden gehanteerd, niet hetzelfde als toen. Hij hoopt dat de gemeente voordeel kan halen uit de huidige marktontwikkelingen. De coalitiepartijen bleven op het standpunt staan dat het niet verstandig is de ramingen op dit moment openbaar te maken. Mark du Maine: “Het is beter om nu nog even de kaarten tegen de borst te houden. Wanneer we de voorstellen inhoudelijk gaan behandelen, kunnen we als raad de geheimhouding er gewoon weer afhalen.” Wethouder Van de Ven verzekerde dat de ‘geheime cijfers’ wel in de begroting worden meegenomen. De raad ging ten slotte akkoord, D66 en CDA stemden tegen.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …