DePetrus wil extra geld van de gemeente

Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus ontving donderdag 18 juni de Vughtse raadsleden om hen duidelijk te maken dat de 100.000 euro subsidie die tot 2026 jaarlijks door de gemeente wordt overgemaakt, onvoldoende is om het druk bezochte ontmoetingscentrum verantwoord te runnen, zeker als vanaf volgend jaar september de huur, die aan de ‘eigenaren’ van de DePetrus betaald moet worden, oploopt van 100.000 naar 110.000 euro.

Het stichtingsbestuur gaf de raadsleden inzicht in het reilen en zeilen binnen DePetrus. De stichting huurt voor de gebruikers van DePetrus – Vughts Museum, ABZ, de Wereldwinkel, de bibliotheek, Welzijn Vught, Wijksteunpunt en VVV – de begane grond en de schildersateliers van het voormalige kerkgebouw. Met zo’n 200.000 bezoekers per jaar, 4100 per week, is het ontmoetingscentrum een enorm succes. Maar de grote toeloop zorgt voor extra kosten zonder dat daar direct meer opbrengsten voor de stichting tegenover staan. Daarnaast is er in de oorspronkelijke financiële opzet vanuit gegaan dat alle noodzakelijke werkzaamheden, met uitzondering van de schoonmaak, door vrijwilligers zouden worden gedaan. Dat is, ondanks dat er 50 vrijwilligers actief zijn, niet haalbaar gebleken. Ook was vanaf begin af aan duidelijk dat er in de exploitatieopzet géén ruimte was voor afschrijvingen en klein onderhoud. Onderhoud in de kerk is relatief duur, als er bijvoorbeeld een lamp vervangen moet worden, is er een steiger of hoogwerker nodig. De jaren 2018 en 2019 konden nog met een gering positief saldo worden afgesloten, maar voor 2020 wordt een negatief resultaat verwacht. Dat is voor een groot deel te wijten aan de gedwongen sluiting door de coronamaatregelen, maar ook door de oplopende kosten voor schoonmaak en energie. Het verwachte tekort voor 2020 denkt het bestuur nog wel te kunnen opvangen, maar voor 2021 en de jaren daarna wordt het moeilijk. Voor 2021 wordt gerekend met 275.000 euro aan kosten en 240.000 euro aan inkomsten. Daarom vraagt DePetrus het Vughtse gemeentebestuur om voor 1 september van dit jaar te beslissen over extra financiële middelen om te kunnen komen tot een structureel sluitende exploitatie voor de komende jaren. Omdat het college er in gesprekken steeds op wees dat de gemeenteraad niet wil dat er nog meer geld naar DePetrus gaat, had het bestuur besloten zich rechtstreeks tot de raadsleden te wenden om hen zelf met de ernst van de situatie te confronteren.

Fondsenwerving
Uit de vragen van de raadsleden viel op te maken dat zij moeilijk kunnen geloven dat het in Vught niet mogelijk is om ‘geld uit de markt te halen’ voor een organisatie als DePetrus, die in korte tijd zoveel goodwill heeft weten op te bouwen. Dat bleek echter nog niet zo eenvoudig te liggen. Er zijn allerlei mogelijkheden onderzocht om meer inkomsten te genereren, maar doordat de kerk qua bezetting al bomvol zit, is het moeilijk om er nog meer organisaties in onder te brengen zonder dat het ten koste gaat van de huidige gebruikers. Ook het opzetten van een ‘Vriendenclub’ is niet voor de hand liggend, omdat er al een businessclub en een vriendenclub binnen DePetrus actief zijn.
Vught zet het beheer van accommodaties graag op afstand, maar het blijkt geregeld dat de stichtingen die daarvoor worden opgezet, het moeilijk hebben om de zaak financieel rond te krijgen. Bij de discussie rond Elzenburg van afgelopen weken merkte CDA-burgerlid Rutger Jans in de commissie op: “Dit is illustratief voor het Vughtse accommodatiebeleid. Er gaat net te weinig geld naar toe om het goed te doen en net te veel om niet kopje onder te gaan.” Dit lijkt ook bij DePetrus weer het geval te zijn. Misschien moet bij samenstelling van de stichtingsbesturen voortaan ook gezocht worden naar vrijwilligers die bedreven zijn in ‘fundraising’. Maar dit blijft ingewikkeld, omdat het moeilijk is de belangen van de gebruikers en de stichting op dit punt te combineren. Het onderwerp zal ongetwijfeld aan bod komen tijdens de behandeling van de Kadernota, die donderdag 25 juni begint met een vergadering van de ‘Gezamenlijke commissie’.

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …