‘De manier waarop met water wordt omgaan, moet veranderen’

Woensdag 15 februari kwam het huidige algemeen bestuur van Waterschap De Dommel voor de laatste keer bijeen in een inhoudelijke vergadering voor de verkiezingen van 15 maart. De volgende inhoudelijke vergadering gebeurt dan ook in een andere bestuurlijke samenstelling.

De overgang naar een nieuw bestuur wordt al voorbereid. Zo heeft het algemeen bestuur in deze vergadering ingestemd met het overdrachtsdocument voor het nieuwe bestuur met hierin de stand van zaken van de belangrijke onderwerpen waarmee het waterschap bezig is.

De watertransitie
Het algemeen bestuur heeft in 2021 het waterbeheerprogramma vastgesteld, waarin een watertransitie centraal staat. Maar wat betekent de watertransitie voor inwoners, boeren en ondernemers in het werkgebied? In ‘het handelingsperspectief watertransitie’ beschrijft het waterschap de betekenis van de watertransitie voor de verschillende soorten gebieden; de hoge koppen, flanken en de beekdalen. Het moet houvast en perspectief bieden voor de omgeving. Het algemeen bestuur heeft het handelingsperspectief in de vergadering van 15 februari vastgesteld.
Het algemeen bestuur wil werken aan een toekomstbestendige waterhuishouding in 2050. Het huidige watersysteem heeft niet voldoende ruimte en niet de flexibiliteit om de grotere weersextremen het hoofd te bieden. Het einde van de maakbaarheid van het watersysteem is bereikt. De manier waarop met water wordt omgaan, moet veranderen. We kunnen niet alle functies en alle belangen en gebruikers blijven bedienen en dat kan zorgen voor spanning tussen belangen en gebruikers. Dit vraagt keuzes om het watersysteem toekomstbestendig te maken.
Met de vastgestelde handelingsperspectieven geeft het algemeen bestuur meer duidelijkheid over wat, op termijn, wel en niet meer kan binnen en met het watersysteem van De Dommel. Zo kan het goede gesprek gevoerd worden met de omgeving en kunnen de instrumenten, regelingen en het beleid hierop aangepast worden. Samenwerking met de omgeving staat voorop: samen zal worden gezocht naar een passend toekomstperspectief.

Effecten stimuleringsregelingen?
De Dommel zet aan tot actie; onderzoek naar de effecten van vijf stimuleringsregelingen. De Rekenkamercommissie van Waterschap De Dommel doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid van het waterschap. De commissie heeft het bureau EMMA gevraagd vijf stimuleringsregelingen te onderzoeken. Stimuleringsregelingen, zoals die voor het afkoppelen van verhard oppervlak en voor klimaatbuffers zijn onderzocht. In het onderzoek is voor elke regeling vooraf bepaald welke doelen en effecten de regeling had. Dit is afgezet tegen de praktijk van de uitvoering. Ook is bekeken of en wat de stimuleringsregelingen hebben bijgedragen aan de ambities van het waterschap. In het onderzoek zijn ook andere partijen betrokken, zoals gemeenten en particulieren.
In de eindrapportage van het onderzoek concludeert het bureau EMMA dat de regelingen bijdragen aan ambities van het waterschap. Het gaat dan om ambities als het vergroten van het waterbewustzijn, klimaatadaptatie en vergroening. De regelingen hebben zeker resultaat en zijn nuttige instrumenten. De Rekenkamercommissie heeft acht aanbevelingen gedaan voor het vervolg, zoals het verbeteren van meetbaarheid van de regelingen, het meer sturen op effect, een betere spreiding van het geld en een gerichte communicatie. De verwachting is dat het effect van de stimuleringsregeling dan verder verbetert. Het bestuur neemt deze aanbevelingen over.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …