De 30 procent-regeling: wat het betekent voor u en uw inkomen

Advertorial

De 30 procent-regeling is een fiscaal voordeel in Nederland, speciaal ontworpen voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. Deze regeling erkent dat expats vaak te maken krijgen met hoge extra kosten, zoals huisvesting, verhuizing en de hogere kosten van levensonderhoud in een ander land. De 30 procent-regeling is een manier om deze lasten te verlichten en Nederland aantrekkelijker te maken als werkbestemming, en biedt de mogelijkheid voor expats om een deel van het inkomen belastingvrij te ontvangen.

Wat is de 30 procent-regeling?
Concreet stelt de regeling dat een werkgever in staat is om maximaal 30 procent van het loon van een gekwalificeerde buitenlandse werknemer belastingvrij te verstrekken. Dit betekent dat, wanneer een werknemer onder deze regeling valt, maximaal 30 procent van het salaris kan worden aangemerkt als een vergoeding voor de extra kosten van het verblijf buiten het thuisland, en dus vrijgesteld is van de inkomstenbelasting.

De regeling is niet alleen gunstig voor individuele werknemers, maar ook voor werkgevers. Het helpt hen om internationaal talent aan te trekken en te behouden, wat belangrijk kan zijn in sectoren waar specifieke expertise vereist is die wellicht moeilijk te vinden is in Nederland.

Voor wie is de 30 procent-regeling?
De 30%-regeling is bedoeld voor werknemers die aan bepaalde criteria voldoen. In de eerste plaats moeten ze in loondienst zijn en kunnen ze geworven zijn uit een ander land of overgeplaatst zijn naar Nederland. Daarnaast moeten ze in de 2 jaar voor aanvang van hun baan in Nederland meer dan 16 maanden buiten Nederland hebben gewoond, en dit op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens. Bovendien dienen ze te beschikken over een specifieke expertise die nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Een belangrijk aspect van de 30%-regeling is de inkomensvereiste. Het salaris van de werknemer moet aan bepaalde minimumnormen voldoen, afhankelijk van hun leeftijd en opleidingsniveau. Voor het jaar 2023 geldt bijvoorbeeld een minimumsalaris van € 41.954. Als de werknemer jonger is dan 30 jaar en over een mastergraad beschikt, geldt een lager minimumsalaris van € 31.891.

Daarnaast is het van essentieel belang dat zowel de werknemer als de werkgever het eens zijn over het feit dat de 30%-regeling van toepassing is. Bij terugkerende Nederlanders wordt de looptijd van de 30%-regeling ingekort met de periode dat ze in Nederland hebben gewoond, wat meestal betekent dat zij geen recht hebben op de 30%-regeling.

Voordelen van de 30 procent-regeling
De 30%-regeling biedt aanzienlijke belastingvoordelen aan degenen die in aanmerking komen voor deze fiscale regeling. Een van de belangrijkste voordelen is dat 30% van het inkomen inclusief vergoeding voor extraterritoriale kosten vrijgesteld is van inkomstenbelasting. Met andere woorden, slechts 70% van het inkomen inclusief vergoeding voor extraterritoriale kosten is belast. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van de belastingdruk voor de deelnemers aan de regeling.

Daarnaast biedt de 30%-regeling nog andere voordelen. Een daarvan is het onbelast bezit van box 2 en box 3 bezittingen in Nederland, met uitzondering van vastgoed en een aanmerkelijk belang in een Nederlandse bv of nv. Dit betekent dat deelnemers aan de regeling geen belasting hoeven te betalen over het saldo op hun bank- en spaarrekeningen, evenmin als over de waarde van beleggingen zoals aandelen en obligaties in Nederland.

Een ander voordeel van de 30%-regeling is dat werknemers die hiervoor in aanmerking komen, hun buitenlandse rijbewijs kunnen omzetten in een Nederlands rijbewijs zonder dat ze hiervoor een rijexamen in Nederland hoeven af te leggen. Deze gunstige regeling geldt niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor alle familieleden die op hetzelfde adres geregistreerd staan als de persoon op wie de 30%-regeling van toepassing is.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …