D66 wil opheldering over mogelijke bouw appartementen bij Reeburgpark

Er is een plan om 20 appartementen te bouwen bij rijksmonument Roucouleur aan de Glorieuxlaan. Wethouder Peter Pennings heeft onlangs in de commissievergadering bevestigd dat eigenaar Mandemakersgroep inderdaad bezig is met de planontwikkeling. Het project staat bij de gemeente al te boek als ontwikkellocatie. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van de plannen door de Mandemakersgroep. D66 begrijpt nut en noodzaak van dit bouwplan bij park Reeburg niet en heeft daarom schriftelijke vragen over de planontwikkeling gesteld aan het Vughtse college.

D66 wil weten wat qua vergunningsaanvraag de status van dit plan is en hoe het meest recente bouwplan er precies uitziet. De partij wil eveneens weten of Mandemakers bij de aankoop van Roucouleur, begin vorig jaar, een toezegging van de gemeente heeft gekregen dat er achter het rijksmonument een bouwplan ontwikkeld mag worden. En zo ja, welke toezeggingen er dan zijn gedaan. Voor D66 is het niet logisch dat keukenfabrikant Ben Mandemakers veel tijd steekt in de planontwikkeling als bouwen op die plek al voorbaat kansloos is. Daarom wil de fractie weten wat er door de gemeente is toegezegd en geadviseerd aan de Mandemakersgroep over de realisatie van de plannen bij Roucouleur. D66 is ook benieuwd wat het college ervan vindt dat er wel bouwplannen zijn achter Roucouleur, maar dat het rijksmonument niet wordt opgeknapt of een nieuwe bestemming krijgt.

Wethouder Pennings antwoordde in een commissievergadering op een vraag van D66 in de rondvraag dat Mandemakers eigenaar is van het perceel en dat het hem dus vrijstaat te komen met een plan voor bebouwing. Wat er op het terrein wel en niet mag ligt volgens de wethouder nog niet vast in een bestemmingsplan. Dat zal er eerst moeten komen en daarover moet de raad t.z.t. een beslissing nemen. De democraten willen weten of het college het met hen eens is, dat het eigenlijk precies andersom is: nu mag het níét en Mandemakers wil een plan uitwerken waardoor het wél kan. D66 vindt dat de gemeente zeer terughoudend moet zijn met dit soort plannen. De partij stelt dat uiteraard iedereen vrij is om plannen te maken, maar vindt dat de gemeente in principe niet aan dit soort plannen moet meewerken. Tot slot wil D66 weten in hoeverre de gemeenteraad betrokken en geïnformeerd wordt over deze ingrijpende ontwikkeling bij park Reeburg. D66 zou graag zien dat de raad eerst een principe-uitspraak doet over de ontwikkeling voordat er verdere plannen gemaakt worden. Formeel mag de raad pas aan het einde van de rit wat zeggen over de ontwikkeling bij de behandeling van het gewijzigde bestemmingsplan. Als het plan dan van tafel gaat, zijn er onnodig veel ambtelijke uren gestoken in het plan. Een nieuw complex met dure appartementen hoort volgens D66 helemaal niet thuis aan het park. De partij ziet liever dat de prioriteit gelegd wordt op het opknappen van het rijksmonument in plaats van de ontwikkelplannen eromheen.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …