D66 stelt vragen over vergunningverlening verbouwing Mariakerk

D66 las op de gemeentepagina in Het Klaverblad van 10 februari dat er een omgevingsvergunning is verleend om de Mariakerk te verbouwen tot 30 zorgwoningen. Een mededeling die overigens op 24 februari is gerectificeerd. D66 is in de basis niet tegen deze ontwikkeling. Immers, zorgappartementen toevoegen aan het woningaanbod voorziet in een behoefte. De fractie heeft er wel veel moeite mee dat de raad op geen enkele wijze geïnformeerd is over het plan en geen enkel kader heeft kunnen meegeven. Omdat er volgens D66 in de B&W-besluiten ook geen besluiten zijn terug te vinden over dit plan, heeft Jan-Willem Verlijsdonk namens zijn partij een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Het pand, dat onder monumentenzorg valt, wordt onder architectuur van Woudstra uit Schijndel fors aangepakt. Volgens D66 is de buurt niet adequaat geïnformeerd over de uiteindelijke invulling van het plan. Er is een informatiebijeenkomst geweest waar door omwonenden zorgen zijn geuit over de parkeerdruk en die zorgen zijn niet weggenomen. En nu worden ze verrast met een verleende vergunning met een zeer beperkte mogelijkheid om bezwaar te maken. Het plan is, na het verlenen van de vergunning, voor het eerst voor inwoners en raadsleden in te zien op het gemeentekantoor. D66 stelde 10 vragen om meer duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken.

Niet aan raad voorgelegd
Zo wordt gevraagd waarom het plan voor verbouwing van de Mariakerk, waarvoor het college op 8 februari vergunning heeft verleend, niet van tevoren is gedeeld met de gemeenteraad. In het geldende bestemmingsplan is opgenomen dat de bestemming ‘maatschappelijk’ omgezet kan worden naar de bestemming ‘wonen’. In overeenstemming met artikel 2 ‘Uitzonderingen’ de ‘Lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist 2020’ had dit aan de raad voorgelegd moeten worden om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. D66 vraagt waarom dat in dit geval niet is gebeurd. De fractie wil ook weten door wie en wanneer dit besluit is genomen en wat het tijdspad is geweest. D66 vraagt zich ook af of het huidige college, voordat de vergunning werd verleend, geïnformeerd werd over dit project en dit besluit. Zo ja, wanneer en hoe is dat gebeurd? Zo nee, kan het college uitleggen hoe dat heeft kunnen gebeuren en waarom er niet aan de bel is getrokken?

D66 heeft van bewoners gehoord dat er in het najaar van 2019 een informatiebijeenkomst is geweest, waarin zorgen zijn neergelegd over de parkeerdruk door bewoners, zorgverleners en bezoekers. Daarom vraagt Verlijsdonk om het verslag van die bijeenkomst en hij wil weten waarom na de bijeenkomst in het najaar van 2019, toen het plan verder was uitgewerkt, niet meer met omwonenden is gesproken. Hij wil eveneens weten of het college mogelijkheden ziet om deze omissie recht te zetten en welke maatregelen het college gaat nemen om te voorkomen dat deze gang van zaken zich in de toekomst kan herhalen. De vragen worden uiterlijk 10 maart beantwoord.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …