Isabellaveld fase 1, bovenaan de afbeelding de Postweg, rechts de spoorlijn.

D66 krijgt antwoord op vragen over woningverkoop Isabellaveld

Het Vughtse college heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die D66 heeft gesteld over de gang van zaken bij de verkoop van de woningen op het Isabellaveld. D66 vond het o.a. vreemd dat er bij alle koopwoningen, ook bij de sociale, geen inkomensgrens, leeftijdsgrens of woonplaatsbepaling was opgelegd. De partij wilde weten of het college dat geen gemiste kans vond om de doorstroming op de Vughtse woningmarkt op gang te brengen.

Het college antwoordt: ‘Wat betreft de woonplaatsbepaling betreft vindt het college dit uiteraard ook jammer, maar geen gemiste kans, omdat dit wettelijk gezien niet mag. De Huisvestingswet geeft met betrekking tot het stellen van bindingseisen bij verkoop van koopwoningen uitdrukkelijk aan dat dit niet is toegestaan, ook al is er sprake van schaarste op de woningmarkt in de betreffende gemeente. Over de inkomensgrens en leeftijdsgrens, passend bij de doelgroep startende huishoudens, is in het raadsvoorstel over de aanpassing van de prijscategorieën aangegeven dat dit bij de behandeling van het nieuwe woningbouwprogramma met de raad besproken zal worden. De raad kan in deze discussie aangeven wat er naar zijn idee passend is. Het college heeft ervoor gekozen om hier op voorhand, zonder deze input, géén eigen invulling aan te geven.”

Pluspakket
D66 wilde ook weten wat het college ervan vindt dat alléén mensen die een zogenaamd pluspakket van 38.000 euro wilden afnemen , een woning toegewezen hebben gekregen en of de ontwikkelaar daarmee de vastgestelde maximumbouwprijzen heeft omzeild. Het college geeft aan dat in de aanbestedingsstukken duidelijk is omschreven waaraan de woningen moeten voldoen. Daarbij is aangegeven welke woningonderdelen in de vrij-op-naamprijs moeten zijn inbegrepen. De woningen dienen met betrekking tot het inrichtingsniveau tevens te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. De woningen die op het Isabellaveld gerealiseerd worden, voldoen hieraan. Een vaste trap naar de zolder of een toilet op de eerste verdieping is niet verplicht volgens het Bouwbesluit. Het college vindt dat de woningen ook zonder optiepakket als kwalitatief volwaardig en betaalbaar opgeleverd worden. Het staat de ontwikkelaar vervolgens vrij om de woningen met extra opties aan te bieden. Het college is ook van mening dat er wél betaalbare woningen worden gerealiseerd. Om de woningen, zoveel mogelijk, betaalbaar te laten blijven en speculeren te voorkomen, is er een antispeculatiebeding in het koopcontract met de ontwikkelaar opgenomen. De kopers dienen de woningen ten minste 5 jaar zelf te bewonen. Er is ook een boetebeding toepasbaar.

Volgende keer weer?
D66 wilde ook van het college weten of er volgende keer opnieuw op deze manier woningen in de markt worden gezet. Het college antwoordt dat e.e.a. per locatie zal worden bekeken. Bovendien verwijst het naar de discussie die hierover gevoerd kan worden door de raad bij het voorstel over de nieuwe woningbouwplanning later dit jaar. Daarbij kan de raad kaders meegeven voor de bepaling van een goede definitie van de doelgroep starters. De volledige beantwoording op de schriftelijke vragen is te vinden op vught.nl onder gemeenteraad-raadsinformatiesysteem-schriftelijke vragen.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …