D66 in begrotingsdebat: “Bevries de overheadkosten voor een jaar”

D66 diende tijdens de bespreking van de Vughtse gemeentebegroting 2019 een amendement in met de bedoeling de overheadkosten in 2019 gelijk te houden aan die van 2018. De partij wees erop dat de kosten voor overhead elk jaar fors stijgen. Dit jaar met méér dan 3%, fors hoger dan het inflatiepercentage.

Volgens fractievoorzitter Dianne Schellekens is het wel erg makkelijk om elk jaar zo’n grote stijging van de overheadkosten te begroten, maar zij vindt dat er binnen de gemeentelijke organisatie ook besparingen mogelijk moeten zijn. Nu de OZB een jaar niet wordt aangepast aan het inflatiepercentage, zou volgens haar ook de ‘overhead’ bevroren moeten worden. Het amendement kreeg geen steun van de coalitiepartijen en de SP. Mark du Maine (VVD): “Dit lijkt op ambtenaartje pesten. Dat is eigenlijk de taak van de VVD.” Burgemeester Van de Mortel ontraadde het amendement. Hij gaf aan dat 50% van de 250.000 euro die met de maatregel bespaard zou kunnen worden, betrekking heeft op beleid dat eerder al door de raad, bij de behandeling van de kadernota, is goedgekeurd voor verbetering van de interne controle en van de digitale dienstverlening aan burgers. De andere 50% heeft betrekking op de jaarlijkse stijging met 3% van de salarissen; iets wat al jaren gebruikelijk is. Van de Mortel wees erop dat in deze begroting ook al een taakstellende bezuiniging van 100.000 euro op de ambtelijke organisatie zit.

Voor zich uitschuiven
De oppositiepartijen in de raad vinden dat het college erg laks is met het publiceren van het uitvoeringsprogramma van het nieuwe coalitieakkoord. Acht maanden na de verkiezingen is het er nog niet, waardoor het niet mogelijk zou zijn om over de plannen te discussiëren bij de begrotingsbehandeling. Wethouder Toine v.d. Ven gaf aan dat de plannen uit het bestuursakkoord in de begroting zijn verwerkt en dat het uitvoeringsprogramma slechts aangeeft wanneer de plannen zullen worden uitgevoerd. Wat hem betreft was er geen enkele belemmering om over het coalitieakkoord te discussiëren. Het verwijt van D66 dat het college niet voortvarend aan de slag gaat en de meeste plannen pas op het eind van 2019 gaat aanpakken, klopte volgens de wethouder totaal niet. “Het is de bedoeling dat ze dan klaar zijn.”

Tevreden
Terwijl de coalitiepartijen in grote lijnen tevreden waren over de begroting en de gunstige financiële vooruitzichten voor de komende jaren, maakte het CDA zich zorgen over het oplopen van de kosten voor N65 en het verdiepte spoor. Yvonne Vos (CDA): “Voor de N65 stijgen de investeringen van 11 naar 26 miljoen en voor PHS van 16 naar 23 miljoen. De solvabiliteit van Vught daalt daardoor naar een kritische grens van 16%. Financiële tegenvallers op het gebied van Rijksinfra moeten voortaan voor rekening van het Rijk komen. Ik hoop dat we het daar allemaal over eens zijn. De verbetering van de infrastructuur is van nationaal belang. Alles wat wij als Vught daaraan bijdragen is subsidiering van Rijkswaterstaat.” Ondanks deze bezorgdheid staat de raad nog steeds achter de pogingen van het college om op de dossiers van N65 en PHS te gaan voor optimale oplossingen. Wethouder Guus van Woesik maakte duidelijk dat het college ook op het gebied van Rijksinfra het grote belang van klimaatadaptatie inziet en samen met het waterschap veel aandacht besteedt aan goede waterafvoer en -berging. Ook hoopt hij op het gebied van trillingen en geluid méér te kunnen bereiken dan alléén dat de treinen langzamer gaan rijden. Hij hoopt dat de partijen in Vught samen kunnen optrekken om zo met de provincie en in Den Haag tot een goed totaalpakket te komen.

Alleen SP tegen begroting
Ondanks de kritische noten gingen, behalve de coalitiepartijen, ook D66 en CDA akkoord met de begroting. Alléén de SP stemde traditiegetrouw niet in met de begroting. Volgens Suzanne van Wiggen (SP) niet omdat de begroting niet goed was, maar omdat het college op het gebied van volkshuisvesting blijft gokken op doorstroming, terwijl bewezen is dat dit niet werkt.

Kijk ook bij

Tweede editie Queer Arts Festival in Verkadefabriek

Na een succesvolle editie in mei 2023, krijgt het Queer Arts Festival een tweede editie …