Controle brandgevaarlijke gevels

De Vughtse raad stelde het college vragen over de brandveiligheid van de gevels van risicovolle objecten naar aanleiding van de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 november 2018 en 17 september 2020. In een raadsinformatiebrief gaf het college onlangs uitsluitsel over de aanpak van deze vragen.

Op 17 juni 2017 vond een brand plaats in de Londense Grenfell woontoren, waarbij tientallen bewoners om het leven kwamen. De brand kon zich snel uitbreiden langs de gevel. Minister Ollongren stuurde naar aanleiding hiervan brieven naar alle gemeenten over haar landelijke aanpak voor inventarisatie en onderzoek naar brandveiligheid van gevels. De minister verzocht gemeenten risicovolle gebouwen te inventariseren, er op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek naar brandveiligheid van de gevels uitvoeren en waar nodig maatregelen treffen, zodat wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Op 17 september 2020 heeft de minister via GS de gemeenten die nog niet aan deze verplichting hadden voldaan, opgeroepen het onderzoek alsnog op te pakken.

Inmiddels is ook in Vught het onderzoek binnen de ambtelijke organisatie opgepakt en uitgevoerd in samenwerking met de Brandweer Brabant Noord. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van de brandweer en de door het ministerie ter beschikking gestelde gebruikstool. Alle in aanmerking komende gebouwen in Vught zijn via deze werkwijze gescand. Hierbij zijn géén potentieel gevaarlijke objecten aan het licht gekomen. Het nemen van noodzakelijke maatregelen m.b.t. de brandveiligheid van gevels is dus niet nodig.

Kijk ook bij

Nieuwe website over 2e feministische golf in Brabant

Velen zullen zich de ludieke en mediagenieke actie ‘Baas in eigen buik’ nog herinneren waarmee …