Commissie bespreekt financiering ‘DePetrus’

Vlak voor het akkoord in december bleek dat het inrichtingsbudget voor DePetrus een groot tekort liet zien. De gebruikers hebben de plannen daarom nog éénmaal drastisch bijgesteld waarbij alle functies in de kerk gelijkvloers blijven. Onderzoek toonde aan dat de bijgestelde plannen realiseerbaar zijn met de taakstellende begrotingen.

Bibliotheek de Meierij trok de conclusie dat zij het proces niet kon vervolgen op grond van de voorliggende stukken. Het college heeft vervolgens de subsidie van bibliotheek de Meierij beëindigd om zodoende een andere bibliotheek te kunnen aantrekken. In januari zijn de gebruikers onder leiding van een procesbegeleider gestart met het uitwerken van het ontwerp. Nu is het zaak dat de Vughtse raad de toegezegde middelen ter beschikking stelt zodat de aannemer aan de slag kan.

Stichting
Voor het beheer en de exploitatie hebben de verenigingen de ‘Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus’ opgericht. Die wordt huurder van de kerk en verhuurt die weer door aan de gebruikers. De raad heeft eerder besloten de huur van de Petruskerk voor een periode van 10 jaar te garanderen. Dit wordt geëffectueerd met de bijdrage in de huisvestingslasten van de gebruikers. De stichting wordt ook opdrachtgever van investeringen en herinrichting.
Recent hebben Bibliotheek Den Bosch en Bibliotheek De Meierij aangegeven samen een aanbieding te zullen doen op het bibliotheekwerk in Vught. Dit is schriftelijk bevestigd door de Raad van Toezicht van Bibliotheek de Meierij. Deze ontwikkeling maakt de zoektocht naar een nieuwe bibliotheek aanmerkelijk korter en eenvoudiger. De Vughtse ideeën over het bibliotheekwerk sluiten aan bij die van Bibliotheek Den Bosch.

Financiën 
Vught heeft eerder al 200.000 euro bijgedragen aan de restauratie van de kerk en 75.000 euro voor de tuin van de Petruskerk. In 2011 is afgesproken dat de opbrengst van het pand Dorpstraat 28, waarin nu nog de bieb is gehuisvest, beschikbaar komt voor de inrichting van de kerk. De verkoop heeft nog niet plaatsgevonden omdat de bibliotheek dit pand nog in gebruik heeft. Omdat de verbouwing van de Petruskerk wel plaats moet vinden, verstrekt Vught een voorfinanciering van 1,1 miljoen. De raad moet hiervoor een eenmalige subsidiebijdrage aan stichting Ontmoetingscentum Petruskerk verlenen. Deze subsidiebijdrage wordt gedekt met een onttrekking uit de algemene reserve. Dit bedrag ontvangt de gemeente terug als bibliotheek de Meierij het pand aan de Dorpsstraat verlaat en het pand verkocht kan worden. Daarnaast wil de gemeente nog een eenmalige subsidie van 194.000 euro verstrekken voor een warmtepomp en inrichtingskosten, waarvan 64.000 euro bestemd zijn voor inrichtingskosten van ABZ en 130.000 voor een warmtepomp om de energielasten op de exploitatie te verlagen. De incidentele lasten van 194.000 worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten accommodatiebeleid. De middelen die bestemd waren voor het opknappen van gebouw Rozenoord worden nu aangewend voor de verhuizing van ABZ en de herinrichting van de Petruskerk. Door de verhuizing van ABZ naar de kerk komt gebouw Rozenoord vrij voor herontwikkeling en wordt de exploitatielast voor de gemeente minder. Er wordt nu al actie ondernomen voor herontwikkeling van Rozenoord en zodra het mogelijk is krijgt de raad hiervoor de voorstellen. De exploitatie van Rozenoord stopt op 1 januari 2017. Gesprekken met huurders die elders onderdak moeten zoeken, zoals harmonie Kunst en Vriendschap, zijn gestart. De huur wordt opgezegd. Een bedrag van 150.000 euro wordt gereserveerd voor de verhuizing van de andere gebruikers van Rozenoord.

Commissie
De commissie ‘Bestuur’ begint donderdag om 20.00 uur in het raadhuis. Er wordt ook gesproken over de notitie cultuureducatie, de verlenging van de openingstijden van de horeca in Vught, de omvorming van peuterspeelzaalwerk en de visie op toekomstbestendig bibliotheekwerk.

Kijk ook bij

Doe mee aan de huisdier look-a-like challenge!

En win een professionele fotoshoot met je huisdier, aangeboden door knapdier.nl – Fotografie Doe samen …