Heggen en hagen vormen een natuurlijke afscherming voor vee en zorgen voor huisvesting van allerlei vogels en insecten (Foto: Brabants Landschap)

Brede Brabantse alliantie aan de slag met een behaaglijker Brabant

Van Gogh Nationaal Park en Brabants Landschap gaan aan de slag met het realiseren van 1000 kilometer nieuwe landschapselementen in het landelijk gebied. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie van zowel betrokken partijen als de provincie Noord-Brabant voor 10% groenblauwe dooradering ter versterking van landschap en biodiversiteit. De eerste stappen om dit doel te behalen worden nu gezet. De komende anderhalf jaar worden aantrekkelijke regelingen voor agrariërs ontwikkeld en wordt een webapplicatie gemaakt waar Brabanders en bedrijven kunnen zien welke projecten zij financieel kunnen ondersteunen.

Brabant kent grote opgaven op gebied van klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit. Om het ambitieuze doel van 10% groenblauwe dooradering te bereiken, is ingeschat dat binnen het Van Gogh Nationaal Park op termijn zelfs ruim 5.000 hectare aan nieuwe landschapselementen nodig is. Binnen de pilot is de wens om de eerste 1000 kilometer daarvan aan te leggen. Denk hierbij aan groene elementen zoals bomenrijen en kruidenrijke akkerranden, en aan blauwe elementen zoals kikkerpoelen en natuurvriendelijke oevers. In het nationale park zijn straks ook meer mogelijkheden tot recreatie, bijvoorbeeld door de aanleg van wandelpaden over boerenland.

Eerlijke beloning voor landschapsherstel
Ieder landschapselement heeft zijn eigen functie. Zo zorgen knotwilgen langs sloten voor een betere waterkwaliteit en zijn ze aantrekkelijk voor vogels, wilde bijen en vlinders. “In Brabant zijn er verschillende regelingen die het voor grondeigenaren aantrekkelijk moeten maken om te investeren in landschapselementen. Iedereen kan meedoen om het landschap mooier te maken”, aldus Joris Hogenboom, directeur van Brabants Landschap. Gemeentes en waterschappen kunnen bomen aanplanten en wegbermen of slootkanten ecologisch beheren. Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen bloemrijke randen inzaaien. Voor Brabanders is een rol weggelegd om de eigen tuin aantrekkelijk te maken voor vogels en insecten, of als vrijwilliger in het landschap. Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Nationaal Park: “Het behagen van Brabant is speerpunt van Van Gogh NP. Wij willen hiermee de verbinding leggen tussen natuurgebied en dorp of stad en een gezonde toekomst bieden voor de ondernemers die deze gebieden beheren.”

In opdracht van het Van Gogh Nationaal Park onderzocht Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wat er naast de regelingen nog meer nodig is om tot 10% groenblauwe dooradering te komen. Hieruit blijkt dat langjarige zekerheid en een eerlijke vergoeding voor agrariërs van groot belang zijn. Het ministerie van LNV heeft een subsidie toegekend aan Brabants Landschap en Van Gogh Nationaal Park. Hiermee wordt het nieuwe pilotproject gefinancierd en is het mogelijk om boeren en Brabanders te stimuleren zelf bij te dragen aan hun omgeving. Carlo Braat, projectleider van de pilot: “Er moet bereidheid zijn om agrariërs eerlijk te belonen voor hun diensten. De zekerheid dat ze hun boterham blijven verdienen is voor hen een voorwaarde om natuur in hun bedrijfsvoering op te nemen.”

Van Gogh Nationaal Park
Het Van Gogh Nationaal Park is een nationaal park ‘nieuwe stijl’. Steden, dorpen, natuurgebieden en het agrarisch gebied vormen samen het landschap. Het is een gebied in en rondom de steden Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond waar ook al erfgoed van Van Gogh te vinden is. De realisatie van groenblauwe dooradering geeft mede invulling aan de ambities van het landelijke ‘Aanvalsplan Landschap’ en het nationale en provinciale Programma Landelijk Gebied.

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …