Doorsnede Heijmans ONE

Bijeenkomst GB over tijdelijke woningen

Op dinsdag 21 maart hield de fractie van Gemeentebelangen een drukbezochte openbare fractievergadering in Elzenburg over tijdelijk wonen. Tijdens de bijeenkomst, die soepel geleid werd door GB-fractievoorzitter Bregje Peijnenburg, bleek onder de aanwezigen nogal wat onvrede en ook argwaan te bestaan over de manier waarop de gemeente Vught het bouwen van tijdelijke woningen zal gaan aanpakken. Dit had voor een groot deel te maken met de valse start van het project tijdelijk wonen, waardoor bewoners van de Vughtse Hoeven onverwacht te maken kregen met plannen om tijdelijke woningen te realiseren bij de speeltuintjes in hun wijk.

Gemeentebelangen hield deze avond om ideeën van inwoners op te halen, maar ook om meer informatie te geven over nut, noodzaak en de mogelijkheden van tijdelijke woningen. Volgens afspraken met minister Hugo de Jonge (CDA) heeft de provincie Noord-Brabant de taak om tot 2030 de bouw van zo’n 130.000 woningen mogelijk te maken. Dit is nodig om de oplopende woningnood en woningprijzen te kunnen tackelen. De bouw van jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 woningen uit transformatieprojecten (bijvoorbeeld kantoren ombouwen naar wooneenheden), waarvoor géén langdurige procedures nodig zijn, moet zorgen voor een structurele flexibele schil en het snel kunnen bouwen van woonruimte. Dat is ook voor Vught urgent, want de wachttijd bij de woonstichting is ondertussen opgelopen tot 10 jaar.

Nieuwe aanpak
Uit de presentatie over tijdelijk wonen die gegeven werd tijdens de raadsdialoog van 23 maart, werd al duidelijk dat de gemeente het bij de aanpak van het project ’tijdelijk wonen’ over een heel andere boeg gaat gooien. Wethouder Vos vertelde dat de gemeente zeker niet van plan is tijdelijke woningen te gaan plaatsen op de plek van speeltuintjes. Iedere inwoner die dat wil krijgt de gelegenheid om mee te denken en praten over mogelijke locaties voor tijdelijke woningen. (Zie Het Klaverblad van 29 maart.) In de commissievergadering van 13 april wordt door de Vughtse politiek gediscussieerd over het participatietraject dat het college nu voorstelt om te komen tot locaties voor tijdelijke woningen. Inspraak is mogelijk tijdens deze avond in het raadhuis.

Hoe tijdelijk is tijdelijk?
Tijdens de bijeenkomst in Elzenburg bleek dat inwoners niet zo gerust zijn over het tijdelijke karakter van ‘tijdelijke woningen’. Nu wordt ervan uitgegaan dat ‘tijdelijke woningen’ na 10 of maximaal 15 jaar naar een andere plek verplaatst moeten worden. Waar moeten die woningen en hun inwoners dan naartoe, was de vraag. Het werd duidelijk dat tijdelijke woningen een levensduur hebben van 30 tot 40 jaar en relatief eenvoudig verplaatst kunnen worden.

In het uitvoeringsplan dat bij het Vughtse coalitieakkoord hoort, staat dat in 2022 tijdelijke woningen gerealiseerd moeten zijn, maar het lijkt erop dat de eerste woningen nu pas in 2024 geplaatst kunnen worden. Uit de voorwaarden die de gemeente aan de locaties voor tijdelijke woningen stelt, blijkt een grote voorkeur voor bouwen binnen de bebouwde kom. Als er snelheid gemaakt moet worden, zijn dat niet de meest voor de hand liggende bouwlocaties. Want iedereen is ervan doordrongen dat de extra woningen nodig zijn, maar liefst niet in de eigen woonomgeving. Daarom pleitte een aantal bezoekers ervoor om zeker ook te kijken naar ‘uitleglocaties’ (potentiële bouwlocaties aan de randen van de bebouwde kom). Daarbij werden als voorbeeld Voorburg, gymzaal Lidwinastraat, Fortduinen in Cromvoirt en de weilanden langs de Vijverbosweg genoemd. Het voordeel van deze locaties is dat dan ook meteen grotere aantallen geplaatst kunnen worden. Om tijdelijke woningen te kunnen bouwen, moet er natuurlijk wel alle infrastructuur liggen zoals leidingen, riolering, wegen en parkeerplaatsen. Voor de exploitatie is het eenvoudiger als die na verwijdering van de tijdelijke woningen nog gebruikt kunnen worden voor permanente bouw in de toekomst.

Aanwezigen waren verbaasd dat er gesproken werd over de bouw van tijdelijke woningen terwijl niet bekend is hoe groot de behoefte aan deze woningen in Vught is. Eveneens werd het vreemd gevonden dat het resultaat van het onderzoek dat Charlotte van Beuningen heeft gedaan naar tijdelijke woningen, niet bekend wordt gemaakt.

Ook kwam aan de orde dat in Vught niet zomaar op iedere locatie gebouwd kan worden in verband met de ligging op de ‘Roermondse slenk’, terwijl er ook opgelet moet worden of de toekomstige bewoners ‘droge voeten’ houden na de heftige regenbuien die tegenwoordig vallen. Een ander punt van belang voor de belangstellenden was: voor wie worden die tijdelijke woningen eigenlijk gebouwd: jongeren, starters, ouderen, arbeidsmigranten of statushouders? Volgens de gemeente gaat het om woningen voor mensen die al lang op de wachtlijst staan bij de woonstichting of die urgent een woning nodig hebben.

Heijmans ONE
Om enig inzicht in de mogelijkheden van een tijdelijke woning te geven was Vughtenaar Robert-Jan van Gerven van Heijmans uit Rosmalen uitgenodigd; het bedrijf is een van de vele aanbieders van demontabele woningen in Nederland. Heijmans heeft al in zo’n 15 gemeenten ervaring met de plaatsing van de Heijmans ONE, een tijdelijke woning met een oppervlak van 39 m2, die ontworpen is voor bewoning door één persoon, maar zeker ook bewoonbaar is door twee personen. De woning bestaat uit 2 delen en is zo ontworpen dat ze precies past binnen de regels van het vervoer over de weg. De woning is 9,5 bij 3,5 meter en 6,5 meter hoog. Het huis, een houten constructie, is compleet en gebruiksklaar inclusief badkamer, keuken en installaties. Als de aansluitingen voor water, riool en elektriciteit aanwezig zijn, is de woning in één dag te plaatsen. Bij plaatsing van minimaal 5 woningen kost de Heijmans ONE, die ‘all electric’ is en gemaakt van duurzame materialen, zo’n 90.000 euro. De levensduur is 30-40 jaar. Er is ook een Heijmans TWO in ontwikkeling van 75 m2, met 3 slaapkamers voor een prijs die rond de 150.000 euro komt te liggen.

Kijk ook bij

Kerstconcerten Kerstkoor Boxtel

De Vereniging Kerstkoor Boxtel zal dit jaar twee kerstconcerten verzorgen. U bent van harte welkom …