Bestuurswijzigingen Museum Boxtel

Ingezonden

Maria Voets heeft onlangs te kennen gegeven als voorzitter te willen terugtreden. Maria is voorzitter sinds 1 februari 2016 en heeft haar inzet als MUBO-vrijwilliger steeds kunnen combineren met haar professionele werkzaamheden. Nu haar fulltime baan als voorzittend directeur van het Breda College een steeds intensiever karakter heeft gekregen, is zij tot de conclusie gekomen dat zij, naast andere verplichtingen in de weekenden, de verplichtingen van het MUBO-voorzitterschap niet meer naar behoren kan nakomen. In het belang van MUBO en ook voor haarzelf heeft zij met pijn in het hart aangegeven de voorzittershamer zo spoedig mogelijk te willen overdragen aan een opvolger.

Bestuur en Raad van Toezicht hebben samen gesproken over de invulling van deze vacature en de voorkeur uitgesproken voor een betrokken en ingewerkt persoon als nieuwe voorzitter. Hierbij kwam de naam van Willem van Vossen duidelijk in beeld. Hij is vanaf de start van ons museum als secretaris heel concreet, intensief en met hart en ziel bij de bestuurlijke besognes betrokken en heeft een uitstekend contact met de vrijwilligers. Na zorgvuldige overweging is Willem bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Wij zijn daar verheugd over en hebben unaniem besloten hem met ingang van 1 oktober 2020 voor een periode van 4 jaar tot voorzitter van het bestuur te benoemen.

Door deze keuze kwam de functie van secretaris vacant. Hiervoor hebben wij Rob Margry bereid gevonden deze functie van Willem te willen overnemen. Rob is al enige tijd in het bestuur actief betrokken. Het zal natuurlijk enige tijd vergen om tot een goede afstemming van werkzaamheden te komen tussen Rob en Willem. Hun samenwerking verloopt tot nu toe al uitstekend en dus hebben wij er alle vertrouwen is dat dit in de toekomst ook zo zal blijven.

De functie van penningmeester blijft in de goede handen van Hans van Dijk. Hij heeft onlangs al te kennen gegeven zijn penningmeesterschap te willen verlengen voor een tweede termijn van 4 jaar. Dat betekent dat per 1 oktober 2020 het bestuur van MUBO als volgt is samengesteld:

– Willem van Vossen, voorzitter
– Rob Margry, secretaris
– Hans van Dijk, penningmeester

In de komende periode zal worden gezocht naar uitbreiding van het bestuur met twee nieuwe bestuursleden. Hierbij wordt met name gedacht aan invulling van taken met betrekking tot ontwikkeling van educatieprojecten en bedrijfsvoering van de MUBO-huisvesting.

Gelukkig blijft Maria Voets nog betrokken bij MUBO. Zij neemt per 1 oktober 2020 zitting in onze Raad van Toezicht. Daarbij is de Raad van Toezicht nog doende om de vacature door het overlijden van Jacques Habraken in te vullen met een opvolger namens het Gilde Sint Barbara & Sint Joris.

Ten slotte respecteren wij het besluit van Maria Voets en danken haar hartelijk voor haar inzet in de afgelopen 4 jaar. Tevens spreken wij ons vertrouwen uit in Willem van Vossen en Rob Margry en wensen hen beiden veel succes in hun nieuwe functies.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en Raad van Toezicht MUBO

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …