Bestemmingsplannen N65 vernietigd

De Raad van State heeft de bestemmingsplannen van de gemeente Vught en de voormalige gemeente Haaren voor de rijksweg N65 vernietigd. De gemeente, provincie en het Rijk zijn teleurgesteld in deze uitspraak. Het betekent dat het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Vught en Helvoirt vooralsnog niet mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de doorstroming van het verkeer op en rond deze belangrijke Brabantse verkeersader tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg. De partijen die bij de ombouw betrokken zijn, zullen na een grondige analyse van de uitspraak in het eerste kwartaal van 2023 de nieuwe situatie bespreken en verschillende opties en scenario’s bezien. De Raad van State deed woensdag ook uitspraak over de plannen voor het spoor tussen Meteren en Boxtel. Daarvan zijn de meeste bezwaren ongegrond verklaard, dus kunnen de plannen om tussen Den Bosch en Vught van drie naar vier sporen te gaan en de aanleg van het verdiepte spoor gewoon doorgaan.

De uitspraak over de N65 heeft gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project. En heeft daarnaast impact op andere projecten in de regio. Omwonenden blijven door de uitspraak langer in onzekerheid over wat er in de omgeving van de N65 gaat gebeuren en wanneer. Wethouder Mark du Maine van Vught en gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen van de provincie Noord-Brabant hebben kort overleg gehad om de eerste gedachten over de uitspraak en het vervolgtraject met elkaar te bespreken.

Tegenvaller
Du Maine: “Laten we er geen doekjes om winden: deze uitspraak is een enorme tegenvaller. Alle inzet van de afgelopen jaren lijkt voor niets geweest. Het gevolg kan zijn dat lange tijd niets zal veranderen aan de rijksweg en zijn omgeving. Sterker nog: de kans is groot dat de situatie verslechtert. De drukte en overlast zullen toenemen, de kruisingen bieden geen veiliger oversteek en verkeerslichten blijven voor opstoppingen zorgen. Bovendien moeten we nu aanmerkelijk hogere geluidschermen langs de weg plaatsen om aan de normen te voldoen, wat de barrièrewerking verder versterkt. Ook voor de omwonenden van de N65 in Vught en Helvoirt is het dan ook belangrijk snel duidelijkheid te hebben over de gevolgen.”

Gedeputeerde Otters deelt het gevoel van teleurstelling. “Dit is een bittere pil. Het heeft grote gevolgen voor het N65-project en de omwonenden in Vught en Helvoirt. Zo kan de situatie op korte termijn niet verbeterd worden en de vertraging betekent dat er straks minder kan voor hetzelfde geld. De voortdurende stikstofontwikkelingen maken het vervolgtraject niet minder complex. We moeten in het nieuwe jaar snel met elkaar om tafel om realistische opties te bespreken.”

Stikstof spelbreker
Tegen de plannen voor de N65 gingen 26 bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo stelde de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan dat het Natura 2000-gebied ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’ schade zou oplopen door de stikstofuitstoot van zowel de aanleg als het gebruik van de gereconstrueerde N65. De rechter heeft de stichting daarin gelijk gegeven. Voor een plan mag alléén toestemming worden gegeven als uit onderzoek blijkt dat zeker is dat beschermde natuurgebieden daardoor geen schade oplopen. De gemeente Vught heeft zo’n onderzoek wel laten doen, maar daaruit kan volgens de bestuursrechter niet de conclusie worden getrokken dat de natuur géén schade oploopt. Zo volgt uit het onderzoek dat door de reconstructie van de N65 meer stikstof in het gebied terechtkomt, terwijl niet duidelijk is wat dat betekent voor het behoud of herstel van bepaalde natuursoorten die al overbelast zijn en juist gebaat zouden zijn met minder stikstof.

Ook andere problemen
Sommige bezwaarmakers hebben ook op andere punten gelijk gekregen. Zo ontbreekt in het bestemmingsplan ‘N65 Vught’ de verplichting om ervoor te zorgen dat het groen dat voor de reconstructie moet wijken ook daadwerkelijk wordt gecompenseerd. Verder is niet duidelijk of de Boslaan de toekomstige grotere verkeersbelasting aankan. Daarnaast moet meer onderzoek worden gedaan naar de hinder door trillingen die een woning aan de Helvoirtseweg in Vught te verduren krijgt. Bovendien moet in het Vughtse deel van het bestemmingsplan een fout worden hersteld, omdat een deel van een landgoed per vergissing een verkeersbestemming heeft gekregen. In het bestemmingsplan ‘N65 Helvoirt 2020’ is nader onderzoek nodig naar de bedrijfseconomische gevolgen voor het Esso-tankstation dat na de reconstructie niet meer direct met de N65 is verbonden.

Kijk ook bij

Twee nieuwe exposities in Museum Slager

Vanaf 12 december zijn in Museum Slager twee nieuwe exposities te zien: ‘Fotografie met een …