Bestemmingsplan Stadhouderspark Kamers I in commissie

Op donderdag 25 januari wordt in de Vughtse ‘Commissie Ruimte’ gesproken over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Stadhouderpark Kamers 1’. Na inspraak is het concept bestemmingsplan op enkele punten gewijzigd, maar het grootste punt van bezwaar: het ontbreken van een directe aansluiting van de parallelweg op de Postweg wordt niet gehonoreerd.

Voor de ontwikkeling van het Stadhouderspark is in 2007 het bestemmingsplan ‘Stadhouderspark Vught’ opgesteld. Door de veranderde economische situatie en de ontwikkelingen op de woningmarkt is er sprake van een veranderende vraag. Daarom willen BPD en de gemeente Vught de woningtypologieën en verkaveling in een deel van deelgebied ‘Kamers I’ aanpassen, zodat die beter aansluit bij de huidige woningmarkt. Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 september tot en met 8 november 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn in totaal 11 zienswijzen binnengekomen. Deze hebben aanleiding gegeven tot het wijzigen van het bestemmingsplan op een beperkt aantal punten.

Behoud inritconstructie
Het grootste bezwaar bij indieners van de zienswijzen is de gekozen verkeersontsluiting. In het ontwerp bestemmingsplan ‘Stadhouderspark Deelgebied Kamers I’ worden de 32 te realiseren woningen vanuit de Postweg ontsloten via de bestaande aansluiting van de Louise de Colignylaan. Het verkeer rijdt vanuit de Louise de Colignylaan via de achterzijde van de woningen met huisnummer 1 t/ m 4 naar de parallelweg. De bewoners van de woningen Louise de Colignylaan 1 t/m 7 hebben in hun zienswijzen aangegeven dat zij van mening zijn hierdoor op een verkeersplein komen te wonen, vooral doordat het verkeer eerst voor hun woning en vervolgens ook achter hun woning rijdt. Daarnaast maken zij zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Louise de Colignylaan vanwege de toename van het aantal verkeersbewegingen. Als oplossing voor de overlast en het waarborgen van de verkeersveiligheid willen zij graag een rechtstreekse aansluiting van de parallelweg op de Postweg. De Postweg is een Gebiedsontsluitingsweg (GOW) binnen de bebouwde kom met een snelheidsregime van 50 km/uur. Het beleidsuitgangspunt voor een dergelijke weg is zo min mogelijk directe aansluitingen. Het verzoek van de bewoners is in strijd met dit beleidsuitgangspunt. Daarnaast is een rechtstreekse aansluiting op de parallelweg relatief dicht gelegen op de bestaande aansluiting van de Louise de Colignylaan. Dit zorgt voor een extra potentiële conflictsituatie en kan verwarring veroorzaken bij het verkeer op de Postweg waardoor de verkeersveiligheid verslechtert. De Louise de Colignylaan is een Erftoegangsweg (ETW) binnen de bebouwde kom met een snelheidsregime van 30 km/uur. Vanuit de landelijke richtlijnen ‘Duurzaam Veilig’ zijn op een dergelijke weg 4.000 tot 6.000 voertuigbewegingen per etmaal toegestaan.

Gezien de ligging van de Louise de Colignylaan in het wegennet van Vught en het beperkt aantal woningen dat door deze weg wordt ontsloten, kan er volgens de gemeente vanuit worden gegaan dat er aanzienlijk minder voertuigen per etmaal in de Louise de Colignylaan rijden, circa 1200 na oplevering van alle geplande woningen. Dit geldt ook op het moment dat er maximaal 256 voertuigbewegingen (32 woningen x 8 voertuigbewegingen) vanuit de te realiseren woningen in het Deelgebied ‘Kamers I’ toegevoegd worden. Hierdoor is van onevenredige verkeersintensiteiten en/of verkeersonveiligheid geen sprake. Het Vughtse college heeft daarom, na vergelijking van de alternatieven, besloten de woningen in het Deelgebied Kamers I blijvend te ontsluiten via de Louise de Colignylaan. Om bewoners tegemoet te komen wordt de parallelweg eenrichtingsweg gemaakt. De verwachting is dat het aantal extra te verwachten vervoersbewegingen achter de woningen hierdoor met de helft wordt teruggebracht.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …