Behoud oversteek Boslaan-Vijverbosweg voor langzaam verkeer

De Fietsersbond vindt dat het budget van 106 miljoen voor de N65 vooral wordt besteed aan een snellere doorstroming van het autoverkeer. Daar heeft de fietser in principe niets aan. Sterker nog, daar mag de fietser niet de dupe van worden en dat gebeurt wel bij de oversteek Boslaan- Vijverbosweg. 

De Stuurgroep, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, Haaren en ’s-Hertogenbosch, neemt 24 maart een besluit over de plannen voor de N65 en de aansluitingen op deze rijksweg.

Voorkom nieuwe barrières
Het schrappen van de oversteek Boslaan-Vijverbosweg voor langzaam verkeer en het laten omfietsen/omlopen naar de Bréautélaan is niet acceptabel voor de Fietsersbond. Daar komt nog bij dat het handhaven van de noord-zuidverbinding langs het spoor Den Bosch-Eindhoven bij de kruising van spoor en N65 nog steeds onzeker is. Daarmee dreigen fietsers en voetgangers de grote verliezers te worden van de twee grote projecten N65 en PHS die juist bedoeld waren om de barrières in Vught op te heffen.
De onderlinge afstanden tussen de oversteken van de N65 voor fietsers en voetgangers worden onaanvaardbaar vergroot en dit is volgens de Fietsersbond in strijd met landelijk vastgestelde richtlijnen. Ook de Tweede Kamer en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben het naleven van deze normen benadrukt.

De vier organisaties verzoeken de Stuurgroep om alsnog te onderzoeken op welke wijze een goede oversteekmogelijkheid voor langzaam verkeer bij de Boslaan kan worden gehandhaafd. Te denken valt aan een ondertunneling voor het langzaam verkeer, die in een eerdere fase nog als kansrijk werd genoemd maar in het voorkeursalternatief van de Stuurgroep plotseling is verdwenen, of het verlengen van de verdiepte ligging van het wegtracé.

Pluspunten bij oversteken
De Fietsersbond is tevreden met de ongelijkvloerse kruising van de N65 bij de Kennedylaan en de Martinilaan. Een ander positief punt is dat bij restaurant In ’t Groen Woud een verkeerslicht wordt aangelegd waardoor oversteken voor voetgangers en fietsers veiliger wordt.
Een zorgpunt in de plannen is het handhaven van de afrit Olmenlaan en oprit Rembrandtlaan die uitkomen in een woonwijk en negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en het langzaam verkeer in de buurt. Onduidelijk is verder hoe de voorgestelde eenzijdige tweerichtingsfietspaden bij de Martinilaan/De Bréautélaan en Kennedylaan met een gedwongen oversteek aansluiten op het Vughtse fietsnetwerk. Deze aansluitingen zijn ten onrechte buiten het ontwerp en de begroting gehouden. Meer informatie: Fietsersbond Vught
Jan-Willem Hommes, telefoon 06-10695333 of
Vught@Fietsersbond.nl

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …