Behandeling bestemmingsplan N65 uitgesteld

De behandeling van het bestemmingsplan N65 door de gemeenteraad is verplaatst naar 7 en 14 mei. De commissie ‘Ruimte’ op 7 mei staat helemaal in het teken van het inspreekrecht voor het gewijzigde bestemmingsplan N65 in Vught, met inachtneming van de coronarichtlijnen die dan gelden. Donderdag 14 mei neemt de gemeenteraad dan een beslissing. Ondertussen wordt er actie ondernomen o.a. door de oppositiepartijen en ‘Vught Participeert’ om de behandeling in commissie en gemeenteraad verder uit te stellen tot de coronatoestanden achter de rug zijn. De gemeenteraad zelf zal moeten beslissen of dat gebeurt.

In de publicaties over de N65 van de laatste weken lijkt het net of Vught wordt opgezadeld met een plan, dat uit de lucht komt vallen en dat geen enkele Vughtenaar wil. De historie van de ombouw van de N65 laat echter iets heel anders zien. De strijd om de oversteek van de N65 veiliger te maken dateert al van de jaren negentig toen er actie werd gevoerd voor een fietstunnel bij de Martinilaan om de schooljeugd veilig te laten oversteken. In 2007 werd er door Platform Vught Structureel sterk actiegevoerd om de oversteek van de N65 richting Moleneindplein, Vught-Centrum en Maurickcollege en de aansluiting op de weg vanaf de Boslaan sterk te verbeteren. (zie: archief het Klaverblad 3 oktober 2007). Later hebben o.a. de wethouders Willem Kraanen (CDA), Fons Potters(D66) en burgemeester Van de Mortel zich het vuur uit de sloffen gelopen om de N65 bij Provincie en Rijk überhaupt op de agenda te krijgen. Dus het is een verkeerde voorstelling van zaken dat Rijkswaterstaat Vught onder druk heeft gezet om mee te werken aan de plannen die er nu liggen. Het is eerder andersom. Door menig politicus in Den Haag en het Provinciehuis wordt er met verbazing over gesproken dat het uiteindelijk gelukt is zoveel geld los te krijgen voor verbetering van de N65 en het spoor in Vught. Ze vinden het niet meer dan logisch dat Vught -het was toen crisis- zelf ook behoorlijk wat miljoenen moet ophoesten voor al de bovenwettelijke verbeteringen van de infrastructuur. In dat perspectief is het niet zo vreemd dat de ideale oplossing: een tunnel onder Vught, uit kostenoverwegingen werd afgeschoten door Rijk en Provincie. De huidige coalitie is er tenslotte ook nog in geslaagd een speerpunt uit het bestuursakkoord -een ongelijkvloerse kruising bij de Boslaan- uit het vuur te slepen. Een oplossing die praktisch, van het begin af aan, als het hoogst haalbare werd beschouwd.

Een veel beter plan
Bij Novo3 noemde Marianne van Erp van Vught Structureel op zaterdag 22 maart het bestemmingsplan dat er nu ligt: ‘een veel beter plan dan we de afgelopen jaren gezien hebben’. Ook al vond zij dat er in de randjes van het plan toch nogal wat opmerkingen te maken waren. Gezien de meer dan 120 zienswijzen die op het bestemmingsplan zijn binnengekomen zijn er echter behoorlijk wat Vughtenaren die er heel anders over denken. Dat heeft geleid tot een ‘Nota Zienswijzen en wijzigingen’ van 177 pagina’s. Veel van de zienswijzen hebben te maken met de toenemende druk op het lokale wegennet. Een ontwikkeling die vanaf het begin af aan al benoemd is als een minpunt bij het maken van plannen voor de herstructurering van de N65. Immers minder aansluitingen op N65 betekent vrijwel automatisch méér verkeersbewegingen op de lokale wegen. Juist de aanvullende maatregelen die genomen zijn om de druk op het Vughtse wegennet te spreiden, zoals de ombouw van de Jagersboschlaan en het door Vught afgedwongen openhouden van de aansluitingen op de N65 via de Helvoirtseweg/Olmenlaan en de Rembrantlaan, zijn nu aanleiding voor veel zienswijzen. Daarnaast is de afsluiting van de oversteek bij restaurant In ’t Groenewoud een bron van zienswijzen. Ook de twijfel aan de juistheid van de prognoses voor de verkeersintensiteit op het Vughtse wegennet zijn kennelijk een bron van zorg. De indieners van de zienswijzen zullen niet vrolijk zijn geworden van de reacties van het college, gezien het feit dat die vrijwel in alle gevallen afwijzend zijn. Niet helemaal onlogisch want het plan dat er nu ligt is het resultaat van veel inspraakronden. De oorspronkelijke plannen zijn al regelmatig bijgesteld en de zienswijzen leveren niet veel argumenten op, die de afgelopen nog niet uitgewisseld zijn. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan op 14 mei goedkeurt kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, binnen 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …